Beleidsplan 2015 – 2019

Technisch beleidsplan S.C. Hoevelaken  2015 – 2019

Inhoudsopgave:                                                                                 Bladzijde:

Inhoudsopgave

 1. Inleiding                                                                                            3

2. Voetbal Technische Zaken en Jeugdcoördinatoren                          3

2.1. Primaire doelstelling                                                                          3

2.2. Organogram                                                                                        3

2.3. Taakomschrijvingen VTZ en Jeugdcoördinatoren                         4

3. Prestatief en recreatief                                                                         5

3.1 Verenigingsbeleid                                                                                 5

3.2. Prestatief                                                                                              5

3.3. Recreatief                                                                                             6

4. Spelsysteem, vereniging breed                                                            6

4.1. F- en E-pupillen                                                                                  6

4.2. D-pupillen t/m A-junioren                                                               6

5. Onderscheid Hummels, Pupillen, Junioren en Senioren                  7

6. Leerdoelen van Hummels tot en met A-junioren                            7

7. Doelstellingen, ambities, visies en beleid per leeftijdscategorie     8

7.1. Algemeen: beoogde niveaus                                                             9

7.2. Senioren                                                                                              9

7.2.1 A-selectie

7.2.2 Belofteteam

7.2.3. Doorstromingselftal, Hoevelaken 3

7.2.4. Overige teams, recreatief

7.2.5. Vrouwen en meisjesvoetbal

7.3. A-junioren                                                                                     13

7.3.1. A-selectie

7.3.2. Overige teams, recreatief

7.4. B-junioren                                                                                     15

7.4.1. A-selectie

7.4.2. Overige teams, recreatief

7.5. C-junioren                                                                                     17

7.5.1. Selectieteams

7.5.2. Overige teams, recreatief

7.6. D-pupillen                                                                                    19

7.6.1. Selectieteams

7.6.2. Overige teams, recreatief

7.7. E-pupillen                                                             21

7.7.1. Selectieteams

7.7.2. Overige teams, recreatief

7.8. F-pupillen                                                  23

7.8.1 Selectie

7.8.2 Overige teams

7.9 Uiteindelijke doelstellingen                                                             25

7.10 Speeltijd                                                                                      25

7.11 Spelsysteem                                                                               25

 

 1. Trainersbeleid 25

8.1. Jeugd                                                                                          25

8.2. Selectieteams                                                                               25

8.3. Niet-geselecteerde junioren en pupillenteams                                 26

8.4. Senioren                                                                                      26

 

 1. Selecteren, vroegtijdig naar hogere leeftijdscategorie             27

 

 1. Doorstroming, bij spelerstekort 27

 

 1. Scouting en beoordeling jeugdspelers 28

 

 1. Medische verzorging, medische staf 29

 

 1. Overlegorganen, communicatie 30

 

 1. Samenvatting, hoofdlijnen 31

 

 

 1. Inleiding

 

Om ons technische beleid vorm te geven en tot uitvoering te kunnen brengen is een Technisch

Beleidsplan geschreven.

Het Technisch Beleidsplan is geschreven voor een periode van vier voetbalseizoenen (vanaf seizoen 2015-2016 tot en met seizoen 2018-2019).

Algemeen

Dit Technisch Beleidsplan beoogt om in algemene zin duidelijk te maken:

– wat de doelstellingen op voetbaltechnisch terrein zijn en

– hoe we deze doelen denken te kunnen bereiken.

Samenwerking en communicatie

Dit Technisch Beleidsplan is een plan op hoofdlijnen en geeft de richting aan van het technisch beleid

voor de komende jaren. Behalve een aantal vaste doelstellingen en uitgangspunten is dit plan vooral

gebaseerd op samenwerking. Dit plan is dan ook geen statisch verhaal, maar een verhaal dat in

onderling overleg tussen betrokkenen kan worden bijgesteld. Onderlinge communicatie tussen alle

betrokkenen wordt als belangrijk ervaren.

 

De commissie Voetbal Technische Zaken streeft naar een situatie waarin:

– het technische beleid maakt, ondersteunt en bewaakt;

– trainers, coaches en leiders het beleid uitvoeren en suggesties doen voor verbeteringen.

 

SC Hoevelaken is gebaat bij een goed en werkbaar Technisch Beleidsplan. Zo ontstaat de benodigde sfeer om zowel prestatief als recreatief optimaal te kunnen functioneren. Het is van belang dat dit plan in ieder geval jaarlijks wordt geëvalueerd ten aanzien van de doelstellingen, organisatie en hoofdlijnen van het technische beleid.

 

 1. De Commissie Voetbal Technische Zaken (hierna te noemen: de VTZ) en Jeugdcoördinatoren

 

2.1. Primair doel

De VTZ kent een primair doel:

Binnen het gestelde van het Technisch Beleidsplan het realiseren van een zo ideaal mogelijk klimaat voor spelers, trainers, begeleiders en vrijwilligers om het voetbalniveau en de spelvreugde binnen alle geledingen van de vereniging naar een hoger niveau te brengen.

 

2.2. Organogram

Voorzitter

Lid VTZ Senioren                                   Hoofd opleidingen

Jeugd

 

Lid VTZ Jeugd                                        Lid VTZ Keepers

 

Lid VTZ Vrouwen/meisjes                      Hoofd Scouting

 

 

De taken/verantwoordelijkheden van de individuele functies, zijn op de volgende pagina’s

weergegeven.

 

2.3. Taakomschrijvingen leden van de VTZ en van de Jeugdcoördinatoren

 

Voorzitter:

Het voorzitten van het overleg van VTZ;

Het aansturen van de VTZ leden:

– Senioren;

– Hoofd opleiding Jeugd;

– Jeugd;

– Vrouwen/meisjes;

– Keepers;

– Hoofd Scouting.

 

Legt verantwoording af in het bestuur

 

Hoofd opleidingen Jeugd:

Draagt zorg voor hoge kwaliteit aan trainingen van jeugd selectieteams;

Draagt zorg voor goede basis trainingen van overige jeugdteams;

Geeft opleidingen d.m.v. clinics en workshops aan trainers van alle jeugdteams;

Organiseert informatiebijeenkomsten ten behoeve van trainers en leiders;

Rapporteert en legt verantwoording af aan VTZ m.b.t. de kwaliteit van trainingen en begeleiden van de jeugdteams.

 

Lid VTZ Jeugdvoetbal:

Het aansturen van de coördinatoren;

Het bewaken en coördineren van het Technisch Beleidsplan;

Het beoordelen en adviseren over het functioneren van jeugdtrainers;

Het voeren van evaluatiegesprekken, intentiegesprekken met selectie-jeugdtrainers;

Het doen van voorstellen voor wel / niet contractverlenging van selectie-jeugdtrainers;

Het deelnemen aan de werving- en selectieprocedures voor nieuwe selectie-jeugdtrainers;

Het doen voordragen van nieuwe selectie-jeugdtrainers.

 

Lid VTZ Seniorenvoetbal:

Het periodiek overleggen met spelers en trainer over technische zaken;

Het bewaken en coördineren van het Technisch Beleidsplan;

Het overleggen met de aanspreekpunten van het 1ste, 2de senioren, A-1 junioren, belofteteam en overige senioren over de indeling en samenstelling van de teams;

Het in samenwerking met de trainer A-selectie senioren coördineren van het belofteteam;

Het begeleiden en coördineren van doorstroming A-junioren naar senioren;

Het beoordelen en adviseren over het functioneren van trainers;

Het voeren van evaluatiegesprekken, intentiegesprekken met trainers;

Het doen van voorstellen voor wel / niet contractverlenging van trainers;

Het deelnemen aan de werving- en selectieprocedures voor nieuwe trainers;

Het doen voordragen van nieuwe trainers.

 

Lid VTZ Vrouwen-/Meisjesvoetbal:

Het periodiek overleggen met spelers en trainers over technische zaken;

Het bewaken en coördineren van het Technisch Beleidsplan;

Het begeleiden en coördineren van doorstroming junioren naar senioren;

Het beoordelen en adviseren over het functioneren van trainers;

Het voeren van evaluatiegesprekken, intentiegesprekken met trainers;

Het doen van voorstellen voor wel / niet contractverlenging van trainers;

Het deelnemen aan de werving- en selectieprocedures voor nieuwe trainers;

Het doen voordragen van nieuwe trainers.

 

Zolang er meisjes bij de jongens voetballen en niet in een apart meisjesteam, zal de begeleiding onder de jeugd VTZ vallen.

 

Lid VTZ Keepers:

Het periodiek overleggen met keepertrainers over technische zaken;

Het bewaken en coördineren van het Technisch Beleidsplan;

Het begeleiden en coördineren van doorstroming junioren keepers naar senioren;

Het beoordelen en adviseren over het functioneren van keepertrainers;

Het voeren van evaluatiegesprekken, intentiegesprekken met keepertrainers;

Het doen van voorstellen voor wel / niet contractverlenging van keepertrainers;

Het deelnemen aan de werving- en selectieprocedures voor nieuwe keepertrainers;

Het doen voordragen van nieuwe keepertrainers.

 

Hoofd Scoutingteam:

Het procesmatig aansturen van de scouting- en selectieprocedure bij pupillen en junioren;

Het tijdig laten signaleren van talentvolle spelers bij de jeugd;

Het doen van voorstellen om talentvolle spelers te selecteren;

Het verzamelen en doorgeven van namen van talenten aan FC Utrecht (in overleg met ouders);

Het overleggen met wedstrijdsecretarissen en leden VTZ m.b.t. selectie;

Het stimuleren en coördineren van periodieke toepassing spelersbeoordelingen;

Het overleg voeren met trainers en leiders m.b.t. spelersbeoordelingen;

Samen met selectietrainers en coördinatoren verantwoordelijk voor teamindeling voor komend seizoen.

 

De taken van de jeugdcoördinatoren zijn als volgt te beschrijven:

 

Coördinatoren pupillen-/junioren selectie- en overige teams:

Neemt zitting in het jeugdbestuur als vertegenwoordiger van zijn of haar categorie;

Is aanspreekpunt en klankbord voor leiders betreffende vragen over teamsamenstelling en wedstrijdzaken van de selectie- en overige teams;

Voert individueel overleg met leiders van teams;

Bewaakt het technisch beleid;

Woont frequent wedstrijden bij en stuurt waar nodig leiders bij;

Stemt onderling vervanging af in geval van verhindering;

Is samen met selectietrainers en scouting verantwoordelijk voor teamindeling voor komend seizoen.

 

 

 1. Prestatief en Recreatief

 

3.1. Verenigingsbeleid

 

Dit Technisch Beleidsplan legt weliswaar de nadruk op de prestatieve ambities, het verenigingsbeleid

heeft steeds ten doel dat iedereen bij SC Hoevelaken met plezier voetbalt, zowel selectief als recreatief. SC Hoevelaken maakt in haar verenigingsbeleid bewust geen onderscheid tussen een prestatieve of recreatieve doelstelling.

De trainingsmethodieken, selectieprocedures en het verlangde spelsysteem zoals in dit beleidsplan

geformuleerd, zijn toepasbaar op zowel selectieteams als recreatieteams.

 

3.2. Prestatief

 

Bij SC Hoevelaken wordt een technisch onderscheid gemaakt tussen selectieteams en recreatieteams. Dit onderscheid wordt onder meer gekenmerkt door het aanbieden van meerdere trainingen en het aanstellen van gekwalificeerde trainers voor selectieteams. De selectieteams in kwestie worden in dit Technisch Beleidsplan benoemd.

Spelen in selectieteams brengt verplichtingen met zich mee. Spelen in selectieteams kent ook

voorrechten. Selectiespelers maken vaker gebruik van de trainingsfaciliteiten, van de accommodatie

en genieten trainingen van gekwalificeerde trainers.

 

Het 1ste seniorenelftal is het vlaggenschip van de vereniging. Het niveau waarop ons 1ste elftal speelt, bepaalt in zekere mate de regionale aandacht van (potentiële) spelers, pers, sponsoren,

toeschouwers e.d. wat een brede, positieve uitstraling en ontwikkeling voor de vereniging kan

betekenen. SC Hoevelaken neemt van oudsher het standpunt in dat spelers in ons 1ste seniorenteam (A-selectie) geen vergoedingen ontvangen. Net als ieder ander lid betalen ook deze spelers contributie.

Wanneer we desalniettemin een hoog voetbalniveau nastreven, zullen we spelers voor dit

niveau moeten opleiden. Een goede voetbalopleiding vanaf de jongste jeugd is daarom een

speerpunt van beleid binnen onze vereniging.

 

3.3. Recreatief

 

Zoals gesteld streeft dit Technisch Beleidsplan prestatieve ambities na en krijgen selectieteams in dit

beleidsplan meer aandacht. Maar zonder recreatieteams bestaan er geen selectieteams. Het grote

aantal recreatieve teams is de kurk waarop onze vereniging drijft. Recreatieve teams worden daarom

evenzeer gekoesterd en verdienen op meerdere gebieden dan alleen het technische beleid de

specifieke aandacht van de vereniging.

 

 1. Spelsysteem vereniging breed (Speelwijze als ‘rode draad’)

 

4.1. F- en E-pupillen (zeventallen, half veld)

 

Er wordt uitgegaan van 1:3:3 bij 7×7 en van 1:3:2:3 bij 9×9.

Bij de opbouw vanaf de keeper staan we met 3 verdedigers, we proberen daarna zo snel mogelijk de

centrale verdediger door te laten schuiven. Ook de vleugelverdedigers moeten worden gestimuleerd

om zich aanvallend in te schakelen.

Bij de F-pupillen wordt gestimuleerd dat spelers af en toe op andere posities spelen. De topscorer

dient ook wedstrijden als centrale verdediger te spelen en andersom. Dit bevordert het spelinzicht en

het leerproces.

Spelvreugde staat steeds centraal! Hoewel ook tijdens de training het plezier niet mag ontbreken

wordt het accent bij de training vooral gelegd op technische (basis)vaardigheden.

.

4.2. D-pupillen t/m A-junioren (volledig veld)

 

In de jeugd dienen in ieder geval de selectieteams volgens een vast systeem te spelen. De recreatieve teams worden gestimuleerd dit ook te doen, want niet-selectiespelers kunnen uiteindelijk

selectiespelers worden en zijn dan vertrouwd met het systeem.

Er wordt uitgegaan van het spelsysteem:

1 : 4 : 3 : 3 (keeper : verdediging : middenveld : aanval).

Deze speelwijze is herkenbaar aan:

 • het spelen met 3 spitsen, waaronder 2 vleugelspitsen
 • een verzorgde opbouw
 • het inschuiven van de vrije man
 • vleugelverdedigers die zich inschakelen bij de opbouw
 • bij balverlies zo vroeg mogelijk (voorin) beginnen te verdedigen.

 

Om tot een goede veldbezetting te komen worden hier vier momenten onderscheiden:

1) balbezit in onze achterhoede

2) balbezit op ons middenveld

3) balbezit van de tegenpartij in hun achterhoede

4) balbezit van de tegenpartij op hun middenveld of aanval.

 

1) balbezit in onze achterhoede

Er wordt uitgegaan van 1:4:3:3 tijdens de eigen opbouw vanuit de achterhoede. De vrije verdediger

dient vervolgens in te schuiven om een linie naar voren een overtalsituatie te creëren.

 • Vier man in U-vorm achterin
 • Buitenste middenvelders naar binnen
 • Buitenspelers voorhoede breed.

 

2) balbezit op ons middenveld of in de aanval

Tijdens balbezit op het middenveld en in de aanval is de formatie door de bovengenoemde opbouw

aangepast naar 1:3:4:3. De laatste man is doorgeschoven en achterin wordt 1:1 gespeeld. Het is de

bedoeling dat er met drie spitsen wordt gespeeld: een centrale spits en twee buitenspelers. Van hen

wordt een actie 1:1 verwacht of zij dienen op balbezit te spelen.

 

3) balbezit tegenpartij in hun achterhoede

De formatie is 1:3:4:3. Dit houdt in dat er op dat moment achterin 1:1 wordt gespeeld, ervan

uitgaande dat de tegenstander met 3 spitsen speelt. We proberen de tegenstander vroegtijdig vast te

zetten. Hierdoor is doorschuiven in de as noodzakelijk.

 • 1:1 achterin
 • Doorgeschoven laatste man
 • Druk zetten op helft tegenpartij

 

4) balbezit tegenpartij op hun middenveld of aanval

Onze vrije (laatste) man speelt niet achter de verdediging maar ertussen, bij voorkeur zelfs ervoor.

Op deze wijze kan goed rugdekking gegeven worden aan de ‘bal kant’. De spits van de tegenpartij kan worden ingesloten.

Deze speelwijze houdt dan het midden tussen 1:3:4:3 en 1:4:3:3.

 

 1. Algemeen onderscheid (Mini’s) Hummels, Pupillen, Junioren en Senioren.

 

Het technisch beleid maakt bewuste scheidingen tussen voetbal bij de senioren, de junioren, de

pupillen en de Hummels (Mini’s).

 

Bij de Hummels staat kennismaking met- en plezier in het voetballen centraal. Bij trainingen zal schoorvoetend met de eerste technische vaardigheden worden begonnen.

 

Bij de pupillenafdelingen is de voetbaltechnische opleiding primair gericht op de ontwikkeling van

technische vaardigheden. Leren voetballen begint met het onder de knie krijgen van de technische

vaardigheden. Dit zal het speerpunt van beleid zijn binnen de pupillenafdeling.

Het spelsysteem 1-4-3-3 wordt vanaf de D-pupillen geïntroduceerd.

 

Bij de juniorenafdelingen zal het ontwikkelen van technische vaardigheden worden voortgezet. Er

wordt echter meer aandacht dan voorheen besteed aan fysieke ontwikkeling (conditie en kracht),

spelinzicht en spelpatronen (1-4-3-3, tactiek).

 

Bij de seniorenafdeling wordt het bij de jeugd ‘opgelegde’ spelsysteem 1-4-3-3 vrijgelaten. Het

technische beleid richt zich bij de senioren voornamelijk op de A-selectie, het belofteteam en het

streven naar een doorstromingselftal.

 

 1. Leerdoelen van de Hummels tot en met de A-junioren.

 

Hummels (5-6 jaar):

Plezier maken. Het leuk vinden om met leeftijdsgenoten ongedwongen tegen een bal aan te

trappen. Leren te juichen, leren te verliezen. De eerste kennismaking met het voetbal in een

ongedwongen en niet-competitieve sfeer en in vertrouwde, beschermde omgeving.

 

F-pupillen (6-8 jaar):

Het accent bij de F-pupillen ligt op de technische rijping en ontwikkeling. Het is belangrijk dat de

kinderen wennen aan het voetbal door het zelf te ervaren en dus zelf te spelen. Bij deze

leeftijdsgroep is de bal de grootste weerstand. Door eenvoudige, doch praktische oefenstof willen we

de kinderen leren de “baas“ over de bal te worden. De trainingsvormen bestaan daarom uit diverse

varianten waarbij iedereen steeds zoveel mogelijk aan de bal is. Er hoeft nog geen onderscheid te

worden gemaakt tussen veldbezetting bij balbezit en balverlies.

 

E-pupillen (8-10 jaar):

Het accent bij de E-pupillen ligt nog steeds op de technische rijping en ontwikkeling. De kinderen

zullen zich in deze leeftijdsfase verder gaan ontwikkelen door het spelen van kleine partijtjes en

simpele basisvormen. De technische vaardigheden dienen verder ontwikkeld te worden. Bij de

tweedejaars E-pupillen kan al een koppeling gemaakt worden tussen de technische vaardigheden en

het inzicht / de communicatie tijdens het spel. In de methodiek hoeft er nog geen onderscheid te

worden gemaakt tussen balbezit en balverlies.

 

D-pupillen (10-12 jaar):

Het accent bij de D-pupillen ligt op de overgang van technische rijping en ontwikkeling naar een meer

inzichtelijke rijping en ontwikkeling. In de basistrainingsvormen dient steeds meer de koppeling naar

de inzichtelijke rijping gemaakt te worden. De ontwikkeling en verbetering van de technische

vaardigheden spelen niettemin nog steeds een belangrijke rol. Er mogen steeds hogere eisen worden

gesteld aan de techniek, het inzicht en de communicatie. In de methodiek dient men in deze fase te

beginnen met het maken van onderscheid tussen balbezit en balverlies.

 

C-junioren (12-14 jaar):

Het accent bij de C-junioren ligt op de inzichtelijke rijping en ontwikkeling van de spelers. Het verder

ontwikkelen van het inzicht in- en de herkenning van spelsituaties. Denk hierbij aan de

uitgangspunten bij balbezit eigen partij en balbezit tegenpartij. Alle elementen van de echte

wedstrijd dienen benaderd te worden en gelden als leermoment. In deze leeftijd gaan de kinderen

steeds meer met het hoofd spelen, en dus niet langer alleen maar met de benen.

Dit houdt dus in dat de techniek, het inzicht en de communicatie (TIC) zich steeds verder zullen gaan

ontwikkelen. Het accent ligt dan wel op het vlak van inzicht en communicatie, maar daarnaast dient

er nog voldoende aandacht aan de technische ontwikkeling te worden gegeven. Het is van belang dat

in eerste instantie het inzicht in de bedoelingen van de drie teamfuncties (TIC) herkend wordt en pas

daarna het werkelijke functioneren binnen een teamorganisatie. Het ontwikkelen van de taken per

linie komt hier dus ook sterk naar voren. Bij de methodische aanpak zal er aandacht worden besteed

aan diverse fases van balbezit, balverlies en wisseling van balbezit.

 

B-junioren (14-16 jaar):

Bij de B-junioren ligt het accent nog steeds op de inzichtelijke rijping en ontwikkeling. Meer dan bij de

C-junioren is de rijping van de B-junioren gericht op de competitie. Het meeste kan men leren door

de prestatie van de wedstrijd na te bootsen in de trainingen. In deze fase is het rendement van de

taakuitvoering in relatie tot het teamresultaat belangrijk.

Het specifieke talent van een speler (geschikt voor welke positie en taak) zal verder ontwikkeld

moeten worden. Het zal in deze fase vaker voorkomen dat er uit tactische overwegingen een andere

speelwijze gehanteerd wordt. Er zal geleerd moeten worden hoe men het best kan omgaan met

andere speelwijzen van zowel het eigen team als de tegenstander. Bij de methodische aanpak zal er

aandacht worden besteed aan diverse fases van balbezit, balverlies en wisseling van balbezit.

 

A-junioren (16-18 jaar):

Het accent bij de A-junioren ligt op de optimale inzichtelijke rijping en ontwikkeling. Het doel hierbij is

om te komen tot een “optimale prestatie in training en wedstrijd”. Het winnen van de wedstrijd

wordt een doel in plaats van een middel.

Men zal in deze fase specialist moeten worden op het gebied van wat er in de verschillende taken

wordt gevraagd. Men zal in de trainingen de taken per positie naar voren moeten laten komen. Leren

om in dienst van een team te spelen. Er zal specialisatie per individu plaatsvinden op de trainingen. In

de methodiek zal er onderscheid worden gemaakt tussen balbezit, balverlies en wisseling van

balbezit.

 

 1. Doelstellingen, visie en beleid per leeftijdscategorie

 

7.1 Algemeen, beoogd competitieniveau

 

Onderstaand een overzicht van teams waarbij een zekere mate van selectie bestaat en het niveau

dat we – binnen de termijn van het beleidsplan – met deze teams willen bereiken of al hebben bereikt.

 

Team              Huidige categorie    Huidig niveau          Gewenst niveau

 

1e                    n.v.t.                           3e klasse                   stabiele 2e klasser

2e                    n.v.t.                           res. 1e klasse            stabiele res. 1e klasser

 

A1                   1e en 2e jaars            hoofdklasse             stabiele hoofdklasser

A2                   1e en 2e jaars            3e klasse                   stabiele 2e klasser

 

B1                   1e en 2e jaars            1e klasse                   stabiele hoofdklasser

B2                   1e en 2e jaars            3e klasse                   stabiele 2e klasser

B3                   2e jaars                      4e klasse                   stabiele 2e klasser

 

C1                  2e jaars                      Hoofdklasse             stabiele hoofdklasser

C2                  1e jaars                      2e klasse                   stabiele 2e klasser

C3                  1e en 2e jaars            4e  klasse                  stabiele 2e klasser

 

D1                  2e jaars                      2e divisie                   stabiele hoofdklasser

D2                  2e en 1e jaars            2e klasse                   stabiele 1e klasser

D3                  1e jaars                      3e klasse                   stabiele 2e klasser

D4                  1e jaars                      4e klasse                   stabiele 2e klasser

 

E1                   2e jaars                      Hoofdklasse             Hoofdklasser

E2                   2e jaars                      2e klasse                   1e klasser

E3                   1e jaars                      3e klasse                   2e klasser

E4                   1e jaars                      4e klasse                   2e klasser

 

F1                   2e jaars                      1e klasse                   Hoofdklasser

F2                   2e jaars                      2e klasse                   1e klasser

F3                   1e jaars                      3e klasse                   2e klasser

 

 

7.2. Senioren

 

7.2.1. A-selectie

Samenstelling

De A-selectie bestaat uit het 1e en 2e elftal met een groep van ca. 35 spelers. De voorlopige selectiegroep wordt in de maand mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Op dinsdagavonden trainen onder leiding van de hoofdtrainer en geassisteerd door de 2e trainer het eerste en het tweede elftal gezamenlijk.

 

Trainingen

Op de donderdagavonden trainen de selecties apart o.l.v. de hoofdtrainer en de 2e trainer.

De hoofdtrainer stelt uit de A-selectie steeds de spelersgroep samen die op de eerstvolgende wedstrijddag het 1ste en 2de team vormen. Dit wordt bij voorkeur op de laatste training voorafgaand aan de wedstrijd gedaan om naar alle betrokkenen tijdig duidelijkheid te scheppen.

In overleg tussen de trainer(s) van de A-selectie en de trainer van de A1-junioren wordt een speler incidenteel de mogelijkheid geboden om een vervangende training bij de A1-junioren op de maandagavond te volgen.

Deze inrichting en werkwijze van het 1ste en 2de elftal stimuleert de homogeniteit, integratie en

interactie tussen spelers en begeleidingsgroep hetgeen een positieve uitwerking heeft op de

prestaties.

 

Spelsysteem

Uit dit Technisch Beleidsplan kan worden opgemaakt dat vanaf de D-pupillen t/m de A-junioren het

spelsysteem 1-4-3-3 wordt gehanteerd. De VTZ kiest ‘vereniging breed’ voor dit spelsysteem omdat zij van mening is dat een voetbaltechnische jeugdopleiding het beste tot haar recht komt in een 1-4-3-3 systeem.

 

Vanaf de senioren is er geen sprake meer van het opleiden van jeugdspelers. Het 1ste seniorenteam

is bovendien ons vlaggenschip waarbij de doelstelling prestatief is. De hoofdtrainer en de andere

seniorentrainers / coaches krijgen de vrijheid om, afhankelijk van de spelers die tot hun beschikking

staan, een eigen spelsysteem te kiezen. Het 1-4-3-3 spelsysteem beperkt zich daarom tot de jeugd en

is bij de senioren niet meer ‘opgelegd’, maar heeft wel de voorkeur.

 

Het 1ste, 2de en belofteteam spelen volgens een zelfde spelsysteem, zoals door de hoofdtrainer bepaald. Op deze wijze zijn spelers eenvoudiger in te passen. Het bevordert de eenheid, de wisselwerking tussen beide teams en het komt de inhoud van de gezamenlijke tactische trainingen ten goede. Feitelijk dezelfde overwegingen waarom ook bij jeugdelftallen volgens een vast spelsysteem gevoetbald dient te worden.

 

Trainers

 

De trainer is eindverantwoordelijk voor prestaties van de 1-selectie. De trainer heeft op wedstrijddagen primair de aandacht voor het eerste elftal en de trainer van het tweede elftal voor het tweede elftal. De trainer verzorgt de wedstrijdbespreking, de coaching, etc..

Een goede wisselwerking en goede werkafspraken tussen trainers van Hoevelaken 1 en 2 zijn

belangrijke vereisten om tot vruchtbaar gezamenlijk functioneren te komen. Het aanstellingsbeleid

van trainers voor de A-selectie zal voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op acceptatie van het hier

omschreven technisch beleid bij de senioren.

 

Rangorde A-selectie

Het 1ste elftal is ons vlaggenschip. Het 2de elftal kent binnen het technische gedeelte een mate van

ondergeschiktheid aan het 1ste elftal. Zo zal het 2de elftal en haar trainer zich op wedstrijddagen

moeten schikken dat een speler die oorspronkelijk in het 1ste elftal speelt en nieuw ritme moet opdoen in het 2de elftal, daar op zijn vertrouwde positie speelt. Ook wanneer dit ten koste gaat van een ‘vaste waarde’ op die positie in het 2de elftal. Wanneer de hoofdtrainer meent dat er in de A1 junioren op zeker moment een betere vervangende speler voor het 1ste elftal beschikbaar is dan in het 2de elftal het geval is, zal deze jeugdspeler de overstap (ongedwongen) maken vanuit de A1- junioren naar het 1ste elftal.

 

Wanneer de trainers willen afwijken van de procedure en rangorde zoals wordt besproken in hoofdstukken 9 en 10 (‘doorselectie’ en ‘doorstroming’), dan dient dit in overleg met de VTZ te gebeuren. Meest praktische voorbeeld is het ‘halen’ van een speler uit een recreatieteam voor een selectieteam. Dit kan niet zonder overleg met de VTZ.

 

Keepers en keeperstraining

De A-selectie telt in principe drie keepers voor twee elftallen. Indien alle drie keepers beschikbaar

zijn voor ‘slechts’ twee posities bij Hoevelaken 1 en 2, bepaalt de hoofdtrainer in overleg met de

VTZ op welke wijze de derde keeper aan spelen toekomt en in welk elftal.

 

De keepers van de A-selectie zullen op dinsdagavond specifieke keeperstraining krijgen van een

hiervoor aangestelde keeperstrainer. Deze keeperstrainer maakt deel uit van de trainersstaf van de

A-selectie.

 

Doelstellingen, niveau

Met het huidig materiaal, de doorstroming van getalenteerde jeugdspelers die nu nog in de A- en B junioren spelen en de aanzuigende werking die onze vereniging op getalenteerde spelers beoogt te

hebben, moet het mogelijk zijn dat Hoevelaken 1 in de 2de klasse een stabiele factor zal worden.

 

Met een kwalitatief brede A-selectie geldt voor Hoevelaken 2 de doelstelling om uit te komen in de reserve 1ste klasse en daar een stabiele factor te worden.

 

Voorwaarden om doelstelling te bereiken en te waarborgen

In algemene zin dient de vereniging goede randvoorwaarden te scheppen om optimaal te kunnen

presteren. Optimale prestaties worden in algemene zin bereikt binnen een prettige, stabiele omgeving waarin duidelijke afspraken en een goede sfeer heersen.

Binnen de reële verwachtingen van de financiële mogelijkheden op korte- / middellange termijn

moeten de volgende voorwaarden aanwezig zijn om de doelstellingen (niveau) te verwezenlijken.

Het aanstellen van:

 • een gediplomeerde, vakbekwame en ervaren hoofdtrainer;
 • een gediplomeerde, enthousiaste tweede trainer;
 • een vakkundige keeperstrainer;
 • een hersteltrainer (uit medische staf) die geblesseerden op de weg terug helpt;
 • enthousiaste leiders die zich met name concentreren op de organisatie rond de elftallen.

 

Het aanbieden van:

 • voldoende en goede trainingsfaciliteiten;
 • voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • extra trainingsmogelijkheden in periodes van voorbereiding;
 • voldoende gelegenheid voor trainersoverleg en overleg met VTZ;
 • alternatieven indien trainingsvelden niet gebruikt kunnen worden;
 • medische verzorging op trainingsavonden;
 • representatieve kleding;
 • beschikbare ruimte voor wedstrijdbesprekingen;
 • ondersteuning van activiteiten ter stimulering van teambuilding.

 

Voor de A-selectie is een besteedbaar budget vastgesteld. Hieruit kan worden voldaan:

 • kosten touringcar, indien hiervan bij uitwedstrijden 1ste elftal gebruik wordt gemaakt;
 • trainingskamp in periode van voorbereiding;
 • overige bijeenkomsten ter bevordering van de saamhorigheid van team(s).

 

Medisch begeleiding

Op zaterdag is er medische verzorging bij de club beschikbaar. Op de dinsdag- en donderdagavond kunnen spelers medisch verzorgd worden en krijgen geblesseerde spelers de

gelegenheid om onder leiding van een hersteltrainer aan hun herstel te werken.

 

7.2.2. Belofteteam

 

De hoofdtrainer van de A-selectie senioren zal 4 tot 6 keer per seizoen een belofteteam samenstellen en met dit team oefenwedstrijden spelen tegen geschikte tegenstanders.

Het belofteteam bestaat uit:

 • spelers uit de A-selectie jonger dan 23 jaar;
 • talentvolle spelers uit de A1-junioren;
 • bij uitzondering een enkel talent uit de B1-junioren;
 • een enkele dispensatiespeler (> 23 jaar) die bijvoorbeeld wedstrijdritme nodig heeft.

Het spelen van wedstrijden met een belofteteam heeft ten doel de hoofdtrainer inzicht te geven in

de kwaliteiten van potentiële kandidaten voor de A-selectie senioren in een volgend seizoen.

Dergelijke wedstrijden bieden deze kandidaten de gelegenheid zich bij de hoofdtrainers ‘in the

picture’ te spelen; zij krijgen tijdens wedstrijden van het belofteteam de volledige aandacht. Die kan

immers op reguliere wedstrijddagen niet geboden worden.

De hoofdtrainers van de A-junioren en B-junioren dienen deze spelers voor het belofteteam af te

staan. Indien er zwaarwegende redenen zijn deze jeugdspelers niet af te staan (bijv. stand

competitie, lichte blessure) kan de VTZ na intern overleg besluiten de uitnodiging in te trekken.

 

7.2.3. Doorstromingselftal, Hoevelaken 3

De VTZ streeft ernaar om binnen enkele jaren een doorstromingselftal te formeren.

Hoevelaken 3 zou dan moeten bestaan uit een aantal jonge, talentvolle spelers die de A-selectie

kwalitatief (nog) niet gehaald hebben of door tijdsgebrek (bijv. werk of studie) onvoldoende kunnen

trainen. Deze spelers zouden op korte-/ middellange termijn de stap naar de A-selectie evenwel nog

kunnen maken. Deze groep spelers dient te worden aangevuld met een aantal routiniers, een aantal

oud-1ste elftalspelers.

Door de mix van routine en talent en het spelen op een redelijk niveau (reserve 3de klasse)

 • kunnen talentvolle jeugdspelers zich blijven ontwikkelen en mogelijk nog doorstromen en
 • kan de uitstroom van potentieel talent uit de A-junioren worden beperkt.

De derde keeper uit de A-selectie zou bijvoorbeeld goed in een doorstromingselftal kunnen

functioneren. Om tot een doorstromingselftal te komen is de beoogde groei van het aantal teams in

zowel de senioren als in de A-junioren noodzakelijk.

 

7.2.4. Overige teams, recreatief

Zolang er nog geen doorstromingselftal geformeerd kan worden, vormen Hoevelaken 3 en 4 de “B-selectie” van de senioren, hoewel van een concrete ‘selectie’ geen sprake is. Deze teams kennen een recreatief karakter en opereren zelfstandig.

De overige teams vanaf Hoevelaken 5 worden de “C-selectie” genoemd, maar ook hiervoor geldt geen

selectief-, maar een recreatief karakter.

Het Technisch Beleid is erop gericht deze teams voldoende te faciliteren om op een recreatieve

manier in verenigings- en teamverband zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Hiertoe bestaan de volgende technische voorzieningen:

 • het aanbieden van een trainingsmogelijkheid per week;
 • het aanbieden van voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • het aanbieden van medische verzorging op de zaterdag (eerste hulp);
 • het aanbieden van trainersoverleg en overleg met de VTZ.

De leiding van de trainingen wordt binnen de eigen groep ingevuld. Het derde en vierde elftal (de “B selectie”) trainen gezamenlijk. De overige teams (de “C-selectie”) trainen eveneens gezamenlijk.

Wanneer het aantal seniorenteams zodanig is uitgebreid dat gezamenlijk trainen van elftallen uit de

“C-selectie” onhaalbaar is, zal de training van de “C-selectie” worden opgesplitst. Bijvoorbeeld

Hoevelaken 5 en 6 samen en Hoevelaken 7, 8 en 9 samen.

 

7.2.5. Vrouwen- en meisjesvoetbal

 

Inleiding

Tot 2014 was er één vrouwelijk voetbalteam bij onze vereniging.

In het laatste decennium is actieve beoefening van de voetbalsport bij (vooral jonge) meisjes enorm

in populariteit gestegen. Het meisjes- en vrouwenvoetbal is op dit moment (2014) de snelst groeiende sport in Nederland. Bij Hoevelaken wordt die groei ook geconstateerd en dit heeft erin geresulteerd dat in het seizoen 2014-2015 de competitie wordt begonnen met 2 vrouwenteams.

 

Beleidspunten

Hoevelaken profileert zich als een vereniging die jongens en meisjes op een gelijkwaardige manier als

leden accepteert en behandelt. Hoevelaken wil meegroeien met de maatschappelijke tendens dat steeds meer meisjes en vrouwen zich als lid bij een voetbalclub laten registreren.

Hoevelaken streeft ernaar, om binnen iedere leeftijdsgroep een geheel meisjesteam te formeren, dat doorgroeit naar de senioren. Zolang die situatie er nog niet is, spelen de meisjes bij de jongens en worden zij op dezelfde wijze (door)geselecteerd als de jongens in die leeftijdsgroep.

Zolang er nog niet serieus geselecteerd kan worden, wordt het meisjes- en vrouwenvoetbal

gerangschikt onder ‘recreatief’, met de daarbij behorende facilitaire en technische ondersteuning.

Zie Hoofdstuk 3 ‘Prestatief en recreatief’.

De groei aan de onderbouw dient gecontinueerd te worden opdat doorstroming ontstaat.

Uiteindelijk zal het vrouwenteam (18-plus) gevoed kunnen worden met nieuwe speelsters uit de

eigen geledingen. Aan het einde van de termijn van dit beleidsplan dient een eerste groei

waarneembaar te zijn; een meisjesteam bij de B-junioren en doorgroei naar de A-junioren.

Uiteindelijk dient elke leeftijdsgroep een eigen meisjesteam te kennen. Dit vergt behalve stabiel

beleid ook continuïteit in aandacht en begeleiding voor de meisjesteams. Zolang SC Hoevelaken bij de A en B-junioren nog geen volwaardige meisjesteams op de been kan brengen, dienen meisjes in die leeftijdscategorie de mogelijkheid geboden te worden om in een jongensteam te spelen. Dit dient

facilitair ondersteund te worden (eigen kleedkamer).

Bij voldoende talent en fysieke gesteldheid kan voor deze speelsters een vroegtijdige doorstroming

(incidenteel of permanent) naar het vrouwenteam een mogelijkheid zijn. Hoevelaken streeft ernaar om

de leden van het vrouwenteam actief bij de ontwikkeling van het meisjesvoetbal in te schakelen.

 

7.3. A-Junioren

 

7.3.1. selectie

 

Samenstelling

In de selectie van de A-junioren bevinden zich in principe toekomstige spelers voor de A-selectie

senioren.

De selectie van de A-junioren bestaat uit een groep van ca. 30 geselecteerde spelers. De voorlopige selectiegroep wordt in de maand mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen bekendgemaakt.

 

Spelsysteem

Uit dit Technisch Beleidsplan kan worden opgemaakt dat vanaf de D-pupillen tot en met de A junioren

het spelsysteem 1-4-3-3 wordt gehanteerd. De VTZ kiest ‘vereniging breed’ voor dit spelsysteem omdat zij van mening is dat een voetbaltechnische jeugdopleiding het beste tot haar recht komt in een 1-4-3-3 systeem. Zie hoofdstuk 4.2.

Trainers krijgen de vrijheid om binnen dit systeem accenten aan te leggen, afhankelijk van de

beschikbare spelers. Bij de A-junioren wordt een volgende stap gemaakt door trainers te stimuleren

meerdere spelsystemen aan bod te laten komen. Dit vereenvoudigt de doorstroming naar- en

aanpassing binnen de senioren(selecties) waar meerdere systemen worden gespeeld.

Verfijning van het beoogde spelpatroon (1-4-3-3) bij de A-junioren dient te worden afgewisseld met het vertrouwd maken met meerdere spelsystemen, afhankelijk van de beschikbare spelers.

 

Trainers

De trainer van de A1-junioren is eindverantwoordelijk voor prestaties en de trainer van de A2 voor de prestaties van A2-junioren. Het aanstellingsbeleid van trainers voor de selectie A-junioren zal voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op acceptatie van het hier omschreven technisch beleid.

 

Trainingen

Op de eerste trainingsavond van de week wordt onder leiding van de hoofdtrainer en geassisteerd door de A2 trainer de training gezamenlijk gedaan. Op de tweede trainingsavond  trainen de selecties apart o.l.v. de hoofdtrainer en de A2 trainer. De hoofdtrainer stelt uit de selectie steeds de spelersgroep samen die op de eerstvolgende wedstrijddag de A1 en de A2 vormen. Dit wordt bij voorkeur op de laatste training voorafgaand aan de wedstrijd gedaan om naar alle betrokkenen tijdig duidelijkheid te scheppen. In overleg tussen de trainer(s) van de selectie A-junioren, de trainer van de A-selectie senioren wordt een speler incidenteel een mogelijkheid geboden om een vervangende training bij de A-selectie senioren op de dinsdagavond te volgen.

Deze inrichting en werkwijze van de A1- en A2-junioren stimuleert de homogeniteit, integratie en interactie tussen spelers en begeleidingsgroep wat een positieve uitwerking heeft op de prestaties.

 

Trainingen inhoudelijk

De oefenstof is gestoeld op het toepassen van de techniekoefeningen volgens de zogenoemde Wiel Coerver methode. De A- en ook B-Junioren zijn beland in de toepassingsfase. In de trainingen ligt de nadruk op het onderhouden van alle technieken door de bewegingen fel en in een hoog tempo uit te voeren in allerlei organisatievormen. Daarnaast: het creëren van wedstrijdvormen en positiespelen waarin de spelers alle bewegingen onder de hoogste weerstand uitvoeren.

Bij de pupillenafdelingen is de voetbaltechnische opleiding primair gericht op de ontwikkeling van

technische vaardigheden. Vanaf de juniorenafdelingen (waaronder de A-junioren) dient het

ontwikkelen van technische vaardigheden vanzelfsprekend te worden voortgezet, maar dient er

meer aandacht te worden gegeven aan fysieke ontwikkeling (conditie en kracht). Het aanleren, bijschaven of perfectioneren van tweebenigheid staan in de trainingen hoog in het vaandel.

 

Rangorde selectie A-junioren

De A1-junioren is het hoogste jeugdelftal van onze vereniging. De A2 kent binnen het technische gedeelte een mate van ondergeschiktheid aan de A1. Zo zal de A2 en haar trainer zich op wedstrijddagen moeten schikken indien een speler die oorspronkelijk in de A1 speelde en nieuw ritme moet opdoen in de A2, daar op zijn vertrouwde positie spelen. Ook wanneer dit ten koste gaat van een ‘vaste waarde’ op die positie bij de A2.

 

Wanneer de hoofdtrainer meent dat er in de B1-junioren op zeker moment een betere vervangende speler beschikbaar voor de A1 dan in de A2 het geval is, zal deze jeugdspeler de overstap (ongedwongen) maken vanuit de B1-junioren naar de A1. Wanneer de trainers willen afwijken van de procedure en rangorde zoals besproken in hoofdstukken 9 en 10 (‘doorselectie’ en ‘doorstroming’), dan dient dat in overleg met de VTZ te gebeuren.

 

Keeperstraining

De keepers van de A1 en A2 junioren zal specifieke keeperstraining krijgen van de keeperstrainer Jeugd. Afhankelijk van de visie van deze keeperstrainer zal de keeper van de B1-junioren aan deze training worden toegevoegd.

 

Doelstelling, niveau

Met het huidig materiaal, de doorstroming van getalenteerde jeugdspelers die nu nog in de

B- en C-junioren spelen, en de aanzuigende werking die onze vereniging op getalenteerde

jeugdspelers beoogd te hebben, moet het mogelijk zijn voor de A1 een stabiele hoofdklasser te blijven en voor de A2 een stabiele 2e klasser.

 

Voorwaarden om doelstelling te bereiken en te waarborgen

In algemene zin dient de vereniging goede randvoorwaarden te scheppen om optimaal te kunnen

presteren. Optimale prestaties worden in algemene zin bereikt binnen een prettige, stabiele

omgeving waarin duidelijke afspraken en een goede sfeer heersen.

Binnen de reële verwachtingen van de financiële mogelijkheden op korte- / middellange termijn

moeten de volgende voorwaarden haalbaar zijn om de doelstelling (niveau) te verwezenlijken. Het

aanstellen van:

 • een gediplomeerde hoofdtrainer
 • een enthousiaste medetrainer
 • een vakbekwame keeperstrainer
 • enthousiaste leiders die zich met name concentreren op de organisatie rond de elftallen.

 

Het aanbieden van:

 • aanvullende opleidingsmogelijkheden voor trainer(s);
 • vakgerichte workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • voldoende en goede trainingsfaciliteiten;
 • voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • voldoende gelegenheid voor trainersoverleg en overleg met VTZ;
 • alternatieven indien trainingsvelden niet gebruikt kunnen worden;
 • medische verzorging
 • representatieve kleding voor A1 junioren
 • beschikbare ruimte voor wedstrijdbesprekingen
 • ondersteuning van activiteiten ter stimulering van teambuilding.

 

Medisch begeleiding

Op zaterdagmorgen is er medische verzorging bij de club beschikbaar. Op maandagavond kunnen

spelers medisch verzorgd worden op afspraak bij fysiopraktijk Uttien & Vermeer.
Op donderdagavond krijgen geblesseerde spelers de gelegenheid om onder leiding van een hersteltrainer aan hun herstel te werken.

 

Belofteteam

De hoofdtrainer van de A-selectie senioren zal enkele keren per seizoen spelers uit de selectie A1 junioren uitnodigen voor oefenwedstrijden met als doel een indruk te krijgen van de mogelijkheden

van kandidaten voor de A-selectie senioren in een volgend seizoen. De hoofdtrainer van de selectie

A-junioren dient deze spelers af te staan. Indien er redenen zijn deze jeugdspelers niet af te staan

voor het belofteteam (bijv. stand competitie) kan de VTZ besluiten de uitnodiging in te trekken.

 

7.3.2. Overige teams, recreatief

De overige teams van de A-junioren (niet-selectieteams) hebben een recreatief karakter. Het

Technisch Beleid is erop gericht deze teams voldoende te faciliteren om op een recreatieve manier in

verenigings- en teamverband zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Hiertoe bestaan de

 • het aanbieden van een trainingsmogelijkheid per week;
 • het aanbieden van voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • het aanstellen van enthousiaste vrijwilliger(s) als trainer(s);
 • het aanbieden van medische verzorging op de zaterdag (eerste hulp);
 • het stimuleren van trainer(s) om een opleiding voor (jeugd)trainer te volgen;
 • het aanbieden van workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • het aanbieden van trainersoverleg en overleg met de VTZ.

 

De trainers van de niet-geselecteerde, recreatieve elftallen worden in principe binnen de

vereniging gezocht op basis van een vrijwilligerscontract. Zie ook hoofdstuk 8. Trainersbeleid.

 

7.4. B-Junioren

 

7.4.1. selectieteams

 

Samenstelling

De selectie van de B-junioren bestaat uit 3 elftallen en daarin bevinden zich in principe toekomstige spelers voor de selectie van de A-junioren.

De B1 bestaat voornamelijk uit tweedejaars B-junioren, aangevuld met slechts een of twee

bovenmatige eerstejaarstalenten.

De B2 bestaat voornamelijk uit eerstejaars B-junioren, veelal afkomstig uit de C1-pupillen en in principe voorbestemd om door te groeien naar de B1.

De B3 bestaat uit de afvallers van de B1 en B2, een combinatie dus van eerste- en

tweedejaarsjunioren, die wellicht op latere leeftijd nog in aanmerking kunnen komen voor

een hoger selectieteam.

 

Spelsysteem

Uit dit Technisch Beleidsplan kan worden opgemaakt dat vanaf de D-pupillen t/m de A-junioren

het spelsysteem 1-4-3-3 wordt gehanteerd. De VTZ kiest ‘vereniging breed’ voor dit

spelsysteem omdat zij van mening is dat een voetbaltechnische jeugdopleiding het beste tot haar

recht komt in een 1-4-3-3 systeem. Zie hoofdstuk 4.2.

 

Trainers krijgen de vrijheid om binnen dit systeem accenten aan te leggen, afhankelijk van de beschikbare spelers. Bij de pupillenafdelingen is de voetbaltechnische opleiding primair gericht op de

ontwikkeling van technische vaardigheden. Vanaf de juniorenafdelingen dient het ontwikkelen van

technische vaardigheden vanzelfsprekend te worden voortgezet, maar dient er meer aandacht te

worden gegeven aan fysieke ontwikkeling (conditie en kracht) en het beoogde spelpatroon (1-4-3-3).

 

Trainers

De hoofdtrainer junioren B is eindverantwoordelijk voor prestaties van de B1 ,de trainer van de B2 voor de prestaties van B2-junioren en de trainer van de B3 voor de prestaties van de B3. Het aanstellingsbeleid van trainers voor de selectie B-junioren zal voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op acceptatie van het hier omschreven technisch beleid.

 

Trainingen

De B1, B2 en B3 trainen 2 x in de week en de woensdagavonden afzonderlijk. De maandagavonden trainen de B1 en de B2 gezamenlijk o.l.v. de hoofdtrainer van de B en onder assistentie van de B2 trainer.

 

Trainingen inhoudelijk

De oefenstof is gestoeld op het toepassen van de techniekoefeningen volgens de zogenoemde Wiel Coerver methode. De B-Junioren zijn beland in de toepassingsfase. In de trainingen ligt de nadruk op het onderhouden van alle technieken door de bewegingen fel en in een hoog tempo uit te voeren in allerlei organisatievormen.  Daarnaast: het creëren van wedstrijdvormen en positiespelen waarin de spelers alle bewegingen onder de hoogste weerstand uitvoeren.

Bij de pupillenafdelingen is de voetbaltechnische opleiding primair gericht op de ontwikkeling van

technische vaardigheden. Vanaf de juniorenafdelingen (waaronder de B-junioren) dient het

ontwikkelen van technische vaardigheden vanzelfsprekend te worden voortgezet, maar dient er

meer aandacht te worden gegeven aan fysieke ontwikkeling (conditie en kracht). Het aanleren, bijschaven of perfectioneren van tweebenigheid staan in de trainingen hoog in het vaandel.

 

Rangorde selectie B-junioren

De B1-junioren is het hoogste B-juniorenteam. De B2 en de B3-junioren kennen binnen het

technische gedeelte een mate van ondergeschiktheid aan de B1. Zo zullen de B2 en de B3 en hun

trainers zich op wedstrijddagen moeten schikken indien een speler die oorspronkelijk in de B1

speelde en nieuw ritme moet opdoen in de B2 of B3, daar op zijn vertrouwde positie spelen. Ook

wanneer dit ten koste gaat van een ‘vaste waarde’ op die positie bij de B2 of B3.

Indien de trainer van de B1 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s), dan zal een

vervangende speler uit de B2 of B3 worden geselecteerd. Indien de trainer van de B2 aanvulling

nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een vervangende speler uit de B3 of C1 worden

geselecteerd.

Indien de trainer van de B3 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een

vervangende speler uit de C1 of uit een van de recreatieve teams uit de B-junioren worden

geselecteerd. Wanneer trainers willen afwijken van de procedure en rangorde zoals besproken in

hoofdstukken 9 en 10 (‘doorselectie’ en ‘doorstroming’), dan dient dat in overleg met de VTZ te gebeuren.

 

Keeperstraining

Afhankelijk van de visie van de keeperstrainer van de Jeugd zal de keeper van de B1-junioren een gezamenlijke keeperstraining aangeboden krijgen met de keeper van de A1-junioren of op een andere wijze keeperstraining worden aangeboden.

 

Doelstelling, niveau

Met het huidig materiaal, de doorstroming van getalenteerde jeugdspelers die nu nog in de C- en D junioren spelen en de aanzuigende werking die onze vereniging op getalenteerde jeugdspelers

beoogt te hebben, moet het mogelijk zijn dat de B1 binnen vier jaar de stap naar de hoofdklasse

maakt en daar in eerste instantie een stabiele factor wordt. De B-2 en de B-3 moeten het niveau van de 2e klasse kunnen halen.

 

Voorwaarden om doelstelling te bereiken en te waarborgen

In algemene zin dient de vereniging goede randvoorwaarden te scheppen om optimaal te kunnen

presteren. Optimale prestaties worden in algemene zin bereikt binnen een prettige, stabiele

omgeving waarin duidelijke afspraken en een goede sfeer heersen.

Binnen de reële verwachtingen van de financiële mogelijkheden op korte- / middellange termijn

moeten de volgende voorwaarden haalbaar zijn om de doelstelling (niveau) te verwezenlijken. Het

aanstellen van:

 • een gediplomeerde hoofdtrainer;
 • een enthousiaste medetrainer;
 • een vakbekwame keeperstrainer;
 • enthousiaste leiders die zich met name concentreren op de organisatie rond de elftallen.

 

Het aanbieden van:

 • aanvullende opleidingsmogelijkheden voor trainer(s);
 • vakgerichte workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • voldoende en goede trainingsfaciliteiten;
 • voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • voldoende gelegenheid voor trainersoverleg en overleg met VTZ;
 • alternatieven indien trainingsvelden niet gebruikt kunnen worden;
 • medische verzorging;
 • representatieve kleding;
 • beschikbare ruimte voor wedstrijdbesprekingen;
 • ondersteuning van activiteiten ter stimulering van teambuilding.

 

Medisch begeleiding

Op zaterdagmorgen is er medische verzorging bij de club beschikbaar. Op maandagavond kunnen

spelers medisch verzorgd worden op afspraak bij fysiopraktijk Uttien & Vermeer..

 

7.4.2. Overige teams, recreatief

De overige teams van de B-junioren (niet-selectieteams) hebben een recreatief karakter. Het

Technisch Beleid is erop gericht deze teams voldoende te faciliteren om op een recreatieve manier in

verenigings- en teamverband zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Hiertoe bestaan de

volgende technische voorzieningen:

 • het aanbieden van een trainingsmogelijkheid per week;
 • het aanbieden van voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • het aanstellen van enthousiaste vrijwilliger(s) als trainer(s);
 • het aanbieden van medische verzorging op de zaterdag (eerste hulp);
 • het stimuleren van trainer(s) om een opleiding voor (jeugd)trainer te volgen;
 • het aanbieden van workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • het aanbieden van trainersoverleg en overleg met de VTZ.

 

De trainers van de niet-geselecteerde, recreatieve elftallen worden in principe binnen de

vereniging gezocht op basis van een vrijwilligerscontract. Zie ook hoofdstuk 8. Trainersbeleid.

 

7.5. C-Junioren

 

7.5.1. Selectieteams

Samenstelling

De selectie van de C-junioren bestaat uit 3 elftallen en daarin bevinden zich in principe toekomstige spelers voor de selectie van de B-junioren.

 

De C1 bestaat voornamelijk uit tweedejaars C-junioren, aangevuld met slechts een of twee

bovenmatige eerstejaarstalenten.

 

De C2 bestaat alleen uit eerstejaars C-junioren, veelal afkomstig uit de D1-pupillen en in principe voorbestemd om door te groeien naar de C1. Deze teamsamenstelling heeft ook te maken met een eventuele deelname van de C2 aan de onder 14-competitie, waarbij alleen 1e jaars C-pupillen speelgerechtigd zijn.

 

De C3 bestaat uit de afvallers van de C1 en C2, een combinatie dus van eerste- en tweedejaarsjunioren, die wellicht op latere leeftijd nog in aanmerking kunnen komen voor een hoger selectie-elftal.

 

Spelsysteem

Uit dit Technisch Beleidsplan kan worden opgemaakt dat vanaf de D-pupillen t/m de A-junioren

het spelsysteem 1-4-3-3 wordt gehanteerd. De VTZ kiest ‘vereniging breed’ voor dit

spelsysteem omdat zij van mening is dat een voetbaltechnische jeugdopleiding het beste tot haar

recht komt in een 1-4-3-3 systeem. Zie hoofdstuk 4.2.

 

Trainers krijgen de vrijheid om binnen dit systeem accenten aan te leggen, afhankelijk van de

beschikbare spelers. Bij de pupillenafdelingen is de voetbaltechnische opleiding primair gericht op de

ontwikkeling van technische vaardigheden. Vanaf de juniorenafdelingen dient het ontwikkelen van

technische vaardigheden vanzelfsprekend te worden voortgezet, maar dient er meer aandacht te

worden gegeven aan fysieke ontwikkeling (conditie en kracht) en het beoogde spelpatroon (1-4-3-3).

 

Trainers

Voor de C1, C2 en C3 worden afzonderlijk trainers aangesteld. De trainers hebben op wedstrijddagen

primair de aandacht voor hun elftallen. Een goede wisselwerking en goede werkafspraken tussen de

trainers onderling, zijn belangrijke vereisten om tot vruchtbaar gezamenlijk functioneren te komen.

 

Trainingen

De C1, C2 en C3 trainen 2 x in de week en de woensdagavonden afzonderlijk. De maandagavonden trainen de C1 en de C2 gezamenlijk o.l.v. de hoofdtrainer van de C en met assistentie van de C2 trainer.

 

Trainingen inhoudelijk

De oefenstof is gestoeld op het beheersen van de techniekoefeningen volgens de zogenoemde Wiel Coerver methode. Bij de C-junioren is men beland in het stadium van de overgang van het aanleren, naar het beheersen van de technische vaardigheden en bewegingen met de bal. Zonder en met oplopende weerstand. De organisatievormen kunnen nu ook wat complexer worden uitgevoerd dan bij de D-pupillen en combinaties van oefenvormen zijn goed mogelijk. Alle oefeningen zijn o.b.v. het perfectioneren van tweebenigheid.

 

Rangorde selectie C-junioren

De C1-junioren is het hoogste C-juniorenteam. De C2 en de C3-junioren kennen binnen het

technische gedeelte een mate van ondergeschiktheid aan de C1. Zo zullen de C2 en de C3 en hun

trainers zich op wedstrijddagen moeten schikken indien een speler die oorspronkelijk in de C1

speelde en nieuw ritme moet opdoen in de C2 of C3, daar op zijn vertrouwde positie spelen. Ook

wanneer dit ten koste gaat van een ‘vaste waarde’ op die positie bij de C2 of C3.

Indien de trainer van de C1 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s), dan zal een

vervangende speler uit de C2 of C3 worden geselecteerd. Indien de trainer van de C2 aanvulling

nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een vervangende speler uit de C3 of D1 worden

geselecteerd.

Indien de trainer van de C3 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een

vervangende speler uit de D1 of uit een van de recreatieve teams uit de C-junioren worden

geselecteerd. Wanneer trainers willen afwijken van de procedure en rangorde zoals besproken in

hoofdstukken 9 en 10 (‘doorselectie’ en ‘doorstroming’), dan dient dat in overleg met de VTZ te gebeuren.

 

Keeperstraining

Er wordt naar gestreefd om de keepers van de C1, C2 en C3 individueel keeperstraining aan te bieden.

 

Doelstelling, niveau

Met het huidig materiaal, de doorstroming van getalenteerde jeugdspelers die nu nog in de D- en E pupillen spelen en de aanzuigende werking die onze vereniging op getalenteerde jeugdspelers

beoogt te hebben, moet het mogelijk zijn dat de C1 een stabiele hoofdklasser blijft, de C2 een stabiele 1e klasser en C3 moet het niveau van de 2e klasse kunnen halen en zich daarin handhaven.

 

Voorwaarden om doelstelling te bereiken en te waarborgen

In algemene zin dient de vereniging goede randvoorwaarden te scheppen om optimaal te kunnen

presteren. Optimale prestaties worden in algemene zin bereikt binnen een prettige, stabiele

omgeving waarin duidelijke afspraken en een goede sfeer heersen.

Binnen de reële verwachtingen van de financiële mogelijkheden op korte- / middellange termijn

moeten de volgende voorwaarden haalbaar zijn om de doelstelling (niveau) te verwezenlijken.

Het aanstellen van:

 • een gediplomeerde hoofdtrainer;
 • enthousiaste medetrainers;
 • een vakbekwame keeperstrainer;
 • enthousiaste leiders die zich met name concentreren op de organisatie rond de elftallen.

 

Het aanbieden van:

 • aanvullende opleidingsmogelijkheden voor trainer(s);
 • vakgerichte workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • voldoende en goede trainingsfaciliteiten;
 • voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • voldoende gelegenheid voor trainersoverleg en overleg met VTZ;
 • alternatieven indien trainingsvelden niet gebruikt kunnen worden;
 • medische verzorging;
 • representatieve kleding;
 • beschikbare ruimte voor wedstrijdbesprekingen;
 • ondersteuning van activiteiten ter stimulering van teambuilding.

 

Medisch begeleiding

Op zaterdagmorgen is er medische verzorging bij de club beschikbaar. Op maandagavond kunnen

spelers medisch verzorgd worden op afspraak bij fysiopraktijk Uttien & Vermeer.

 

7.5.2. Overige teams, recreatief

De overige teams van de C-junioren (niet-selectieteams) hebben een recreatief karakter. Het

Technisch Beleid is erop gericht deze teams voldoende te faciliteren om op een recreatieve manier in

verenigings- en teamverband zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Hiertoe bestaan de

volgende technische voorzieningen:

 • het aanbieden van een trainingsmogelijkheid per week;
 • het aanbieden van voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • het aanstellen van enthousiaste vrijwilliger(s) als trainer(s);
 • het aanbieden van medische verzorging op de zaterdag (eerste hulp);
 • het stimuleren van trainer(s) om een opleiding voor (jeugd)trainer te volgen;
 • het aanbieden van workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • het aanbieden van trainersoverleg en overleg met de VTZ.

De trainers van de niet-geselecteerde, recreatieve elftallen worden in principe binnen de vereniging

gezocht.

 

7.6.  D- pupillen

 

7.6.1. Selectieteams

Samenstelling

De D-pupillen tellen vier selectieteams. De D1 en D2 bestaan uit tweedejaars D-pupillen en de D3 en

D4 uit eerstejaars D-pupillen. Het is niettemin mogelijk dat een eerstejaars D-pupil met een uitzonderlijk talent reeds in de D1 wordt ingedeeld. De spelers voor de D3 en D4 zullen voor een

groot deel uit de E1 en E2 afkomstig zijn. Tweedejaars selectiespelers E-pupillen, kunnen bij gebleken

geschiktheid eerstejaars selectiespelers D-pupillen worden.

 

Spelsysteem

Bij de D-pupillen wordt er 1-4-3-3 gespeeld dat mag overgaan in 1-3-4-3. In beide systemen wordt

gespeeld met opkomende backs en buitenspelers die het veld tijdens het aanvallen breed houden.

Het middenveld is altijd compact. Zie Hoofdstuk 9.

Echter, ook bij de D-pupillen wordt nog beperkt aandacht geschonken aan het spelsysteem.

Techniek blijft de hoofdzaak.

 

Trainers krijgen de vrijheid om binnen dit systeem accenten aan te leggen, afhankelijk van de

beschikbare spelers. Bij de pupillenafdelingen is de voetbaltechnische opleiding primair gericht op de

ontwikkeling van technische vaardigheden.

 

Trainers

Voor de D1, D2, D3 en de D4 worden afzonderlijk trainers aangesteld. De trainers hebben op wedstrijddagen primair de aandacht voor hun elftallen. Een goede wisselwerking en goede  werkafspraken tussen de trainers onderling, zijn belangrijke vereisten om tot vruchtbaar gezamenlijk functioneren te komen.

 

Trainingen

De D1, D2, D3 en D4 trainen 2 x in de week en de woensdagavonden afzonderlijk. De maandagavonden trainen de D1 en de D2 gezamenlijk o.l.v. de hoofdtrainer van de D en met assistentie van de D2 trainer. De maandagavonden trainen de D3 en de D4 gezamenlijk o.l.v. de trainer van de D3 en met assistentie van de trainer van de D4.

 

Trainingen inhoudelijk

Oefeningen worden gedaan o.b.v. het aanleren van de techniekoefeningen volgens de zogenoemde Wiel Coerver methode. Alle oefeningen worden met de bal en op snelheid uitgevoerd onder weerstand en gebaseerd op het vervolmaken van de tweebenigheid. Men gaat voluit en intensief aan de slag met alle techniekvormen. Het gaat nu om het echt aanleren van de technische vaardigheden en er wordt verder gewerkt aan de handelingssnelheid.

 

Rangorde selectie D-pupillen

De D1-pupillen is het hoogste D-pupillenteam. De D2, D3 en de D4-pupillen kennen binnen het

technische gedeelte een mate van ondergeschiktheid aan de D1. Zo zullen de D2, D3 en de D4 en hun trainers zich op wedstrijddagen moeten schikken indien een speler die oorspronkelijk in de D1

speelde en nieuw ritme moet opdoen in de D2, D3 of D4, daar op zijn vertrouwde positie spelen. Ook

wanneer dit ten koste gaat van een ‘vaste waarde’ op die positie bij de D2 tot en met D4.

Indien de trainer van de D1 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s), dan zal een

vervangende speler uit de D2 tot en met D4 worden geselecteerd. Indien de trainer van de D2 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een vervangende speler uit de D3 of D4 of uit de E1 worden geselecteerd.

Indien de trainer van de D3 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een

vervangende speler uit de D4 of uit een van de recreatieve teams uit de D-pupillen worden

geselecteerd. Indien de trainer van de D4 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een vervangende speler uit een van de recreatieve teams uit de D-pupillen of uit de E1 worden geselecteerd. Wanneer trainers willen afwijken van de procedure en rangorde zoals besproken in

hoofdstukken 9 en 10 (‘doorselectie’ en ‘doorstroming’), dan dient dat in overleg met de VTZ te gebeuren.

 

Keeperstraining

Er wordt gestreefd om de keepers van de D1, D2, D3 en D4 individueel keeperstraining aan te bieden.

 

Doelstelling, niveau

Met het huidig materiaal, de doorstroming van getalenteerde jeugdspelers die nu nog in de E- en F pupillen spelen en de aanzuigende werking die onze vereniging op getalenteerde jeugdspelers

beoogt te hebben, moet het mogelijk zijn dat de D1 een stabiele hoofdklasser wordt (nu zelfs 2e divisie) en blijft en de D2 een stabiele 1e klasser. D3 en D4 moeten het niveau van de 2e klasse kunnen halen.

 

Voorwaarden om doelstelling te bereiken en te waarborgen

In algemene zin dient de vereniging goede randvoorwaarden te scheppen om optimaal te kunnen

presteren. Optimale prestaties worden in algemene zin bereikt binnen een prettige, stabiele

omgeving waarin duidelijke afspraken en een goede sfeer heersen.

Binnen de reële verwachtingen van de financiële mogelijkheden op korte- / middellange termijn

moeten de volgende voorwaarden haalbaar zijn om de doelstelling (niveau) te verwezenlijken.

Het aanstellen van:

 • een gediplomeerde hoofdtrainer;
 • enthousiaste medetrainers;
 • een vakbekwame keeperstrainer;
 • enthousiaste leiders die zich met name concentreren op de organisatie rond de elftallen.

 

Het aanbieden van:

 • aanvullende opleidingsmogelijkheden voor trainer(s);
 • vakgerichte workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • voldoende en goede trainingsfaciliteiten;
 • voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • voldoende gelegenheid voor trainersoverleg en overleg met VTZ;
 • alternatieven indien trainingsvelden niet gebruikt kunnen worden;
 • medische verzorging;
 • representatieve kleding;
 • beschikbare ruimte voor wedstrijdbesprekingen;
 • ondersteuning van activiteiten ter stimulering van teambuilding.

 

Medisch begeleiding

Op zaterdagmorgen is er medische verzorging bij de club beschikbaar. Op maandagavond kunnen

spelers medisch verzorgd worden op afspraak bij fysiopraktijk Uttien & Vermeer.

 

7.6.2. Overige teams, recreatief

De overige teams van de D-pupillen (niet-selectieteams) hebben een recreatief karakter. Het

Technisch Beleid is erop gericht deze teams voldoende te faciliteren om op een recreatieve manier in

verenigings- en teamverband zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Hiertoe bestaan de

volgende technische voorzieningen:

 • het aanbieden van een trainingsmogelijkheid per week;
 • het aanbieden van voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • het aanstellen van enthousiaste vrijwilliger(s) als trainer(s);
 • het aanbieden van medische verzorging op de zaterdag (eerste hulp);
 • het stimuleren van trainer(s) om een opleiding voor (jeugd)trainer te volgen;
 • het aanbieden van workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • het aanbieden van trainersoverleg en overleg met de VTZ.

De trainers van de niet-geselecteerde, recreatieve elftallen worden in principe binnen de vereniging

gezocht.

 

 

7.7 E-pupillen

 

7.7.1. Selectie

Samenstelling

De E-pupillen tellen vier selectieteams. De E1en E2 bestaan uit tweedejaars E-pupillen en de E3 en E4 uit eerstejaars E-pupillen. De spelers voor de E3 en E4 zullen voor een groot deel uit de F1 en F2 afkomstig zijn. Tweedejaars selectiespelers F-pupillen, kunnen bij gebleken geschiktheid eerstejaars selectiespelers E-pupillen worden.

 

Spelsysteem

Bij de E-pupillen wordt in de formatie 1-3-3 gespeeld. In deze formatie komen veel situaties

voor die de spelers ook op het grote veld gaan tegen komen. Er wordt aan dit spelsysteem beperkt

aandacht besteed omdat het belangrijker is om op techniek dan op tactiek te trainen en te coachen.

Spelers moeten worden aangemoedigd om acties te maken. ‘Samenspelen’ komt pas vanaf de

tweedejaars E-pupillen, maar ook hier blijft tactiek minder belangrijk dan techniek.

 

Trainers

Voor de E1, E2, E3 en de E4 worden afzonderlijk trainers aangesteld. De trainers hebben op wedstrijddagen primair de aandacht voor hun elftallen. Een goede wisselwerking en goede  werkafspraken tussen de trainers onderling, zijn belangrijke vereisten om tot vruchtbaar gezamenlijk functioneren te komen.

 

Trainingen

De E1 en de E2, de E3 en de E4 trainen 2 x in de week gezamenlijk in circuittraining, zie hoofdstuk F-pupillen.

 

Trainingen inhoudelijk

Het idee is bij de E-jes per seizoen 2016 -2017 af te stappen van één vaste teamtrainer en over te gaan naar het circuitmodel volgens de zogenoemde Wiel Coerver methode. Meerdere teams worden opgesplitst in groepjes en werken met aparte trainingsblokjes van 10 minuten. Voor elke groep begint de training met een zelfde warming up met dribbel- en drijfvormen. Daarna begint de circuit training. We willen voor de selectieteams maar ook voor de overige teams als uitgangspunt nemen het trainen van essentiële technische vaardigheden als balgevoel, basisbewegingen, snel voetenwerk, halve draaien, schijn- en passeerbewegingen, aanname/traptechniek, souplesse, afdraaien/wegdraaien en het aan- en meenemen van de bal. Alles gebaseerd op het trainen van tweebenigheid.

De betreffende oefeningen worden in tegenstelling tot de F-pupillen met een zekere weerstand gegeven.

Elk blok of circuit wordt bemand door een techniektrainer. Die doet een oefening voor en laat de spelers deze oefening onder zijn begeleiding nadoen. Tussendoor worden er kleine partijtjes 2 tegen 2 of oefeningen met 4 spelers in team vorm gedaan.

 

Als afsluiter van de training is er altijd een gezamenlijke eindpartij. Tijdens dit onderdeel en ook tijdens de kleine partijtjes en oefeningen kunnen de trainers positieve opmerkingen maken als zij iets terug zien waar ze zojuist of de afgelopen tijd op hebben getraind. Bij de E-pupillen moeten de spelers in draf en op snelheid leren baas over de bal te worden. De trainer is bij deze leeftijdsgroep tijdens dit onderdeel behalve complimenteus en assisterend meer actief door soms het spel dood te leggen en de spelers te wijzen op verbeterpunten.

 

Rangorde selectie E-pupillen

De E1-pupillen is het hoogste E-pupillenteam. De E2, E3 en de E4-pupillen kennen binnen het

technische gedeelte een mate van ondergeschiktheid aan de E1. Zo zullen de E2, E3 en de E4 en hun trainers zich op wedstrijddagen moeten schikken indien een speler die oorspronkelijk in de E1

speelde en nieuw ritme moet opdoen in de E2, E3 of E4, daar op zijn vertrouwde positie spelen. Ook

wanneer dit ten koste gaat van een ‘vaste waarde’ op die positie bij de E2 tot en met E4.

Indien de trainer van de E1 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s), dan zal een

vervangende speler uit de E2 tot en met E4 worden geselecteerd. Indien de trainer van de E2 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een vervangende speler uit de E3 of E4 of uit de F1 worden geselecteerd.

Indien de trainer van de E3 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een

vervangende speler uit de E4 of uit een van de recreatieve teams uit de E-pupillen worden

geselecteerd. Indien de trainer van de E4 aanvulling nodig heeft op een (of meerdere) positie(s) dan zal een vervangende speler uit een van de recreatieve teams van E-pupillen of uit de F1 worden geselecteerd.  Wanneer trainers willen afwijken van de procedure en rangorde zoals besproken in

hoofdstukken 9 en 10 (‘doorselectie’ en ‘doorstroming’), dan dient dat in overleg met de VTZ te gebeuren.

 

Keeperstraining

Er wordt gestreefd om de keepers van de E1, E2, E3 en E4 individueel keeperstraining aan te bieden.

 

Doelstelling, niveau

Met het trainingsaanbod, het huidig materiaal, de doorstroming van getalenteerde jeugdspelers die nu nog in de F-pupillen en Hummels spelen en de aanzuigende werking die onze vereniging op getalenteerde jeugdspelers beoogt te hebben, moet het mogelijk zijn dat de E1 een stabiele hoofdklasser blijft, de E2 een stabiele 1e klasser. E3 en E4 moeten het niveau van de 2e klasse kunnen halen.

 

Voorwaarden om doelstelling te bereiken en te waarborgen

In algemene zin dient de vereniging goede randvoorwaarden te scheppen om optimaal te kunnen

presteren. Optimale prestaties worden in algemene zin bereikt binnen een prettige, stabiele

omgeving waarin duidelijke afspraken en een goede sfeer heersen.

Binnen de reële verwachtingen van de financiële mogelijkheden op korte- / middellange termijn

moeten de volgende voorwaarden haalbaar zijn om de doelstelling (niveau) te verwezenlijken.

Het aanstellen van:

 • een gediplomeerde hoofdtrainer;
 • enthousiaste en vaardige techniektrainers;
 • een vakbekwame keeperstrainer;
 • enthousiaste leiders die zich met name concentreren op de organisatie rond de elftallen.

 

Het aanbieden van:

 • aanvullende opleidingsmogelijkheden voor trainer(s);
 • vakgerichte workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • voldoende en goede trainingsfaciliteiten;
 • voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • voldoende gelegenheid voor trainersoverleg en overleg met VTZ;
 • alternatieven indien trainingsvelden niet gebruikt kunnen worden;
 • medische verzorging;
 • representatieve kleding;
 • beschikbare ruimte voor wedstrijdbesprekingen;
 • ondersteuning van activiteiten ter stimulering van teambuilding.

 

Medisch begeleiding

Op zaterdagmorgen is er medische verzorging bij de club beschikbaar. Op maandagavond kunnen

spelers medisch verzorgd worden op afspraak bij fysiopraktijk Uttien & Vermeer.

 

7.7.2. Overige teams, recreatief

De overige teams van de E-pupillen (niet-selectieteams) hebben een recreatief karakter. Het

Technisch Beleid is erop gericht deze teams voldoende te faciliteren om op een recreatieve manier in

verenigings- en teamverband zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Hiertoe bestaan de

volgende technische voorzieningen:

 • het aanbieden van een trainingsmogelijkheid per week volgens de circuittraining methode;
 • het aanbieden van voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • het aanstellen van enthousiaste vrijwilliger(s) als trainer(s);
 • het aanbieden van medische verzorging op de zaterdag (eerste hulp);
 • het stimuleren van trainer(s) om een opleiding voor (jeugd)trainer te volgen;
 • het aanbieden van workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • het aanbieden van trainersoverleg en overleg met de VTZ.

De trainers van de niet-geselecteerde, recreatieve elftallen worden in principe binnen de vereniging

gezocht.

 

 

7.8 F pupillen

 

7.8.1 Selectie

Samenstelling

De F-pupillen tellen twee laatste jaar selectieteams. De F1 en de F2. Voor uitzonderlijke, jongere talenten kan een uitzondering worden gemaakt. Verder kent de F-pupillen een selectieteam F3 met spelers die nog 2 seizoenen in de F-pupillen mogen spelen. De overige F teams trainen ook volgens onderstaande beschrijving van de circuittraining.

 

Spelsysteem

Bij de F-pupillen wordt in de formatie 1-3-3 gespeeld. In deze formatie komen veel situaties

voor die de spelers ook op het grote veld gaan tegen komen. Er wordt aan dit spelsysteem beperkt

aandacht besteed omdat het belangrijker is om op techniek dan op tactiek te trainen en te coachen.

Spelers moeten worden aangemoedigd om acties te maken. ‘Samenspelen’ komt pas vanaf de

tweedejaars E-pupillen.

 

Trainingen inhoudelijk

Tijdens de trainingen is het belangrijk dat spelers veel met de bal werken. Dus niet in rijtjes wachten

op de beurt, maar steeds actief met de bal.

Technische vaardigheid is de basis om het voetbalspel te leren en te beheersen. Omdat het voetbal

op straten en pleinen lijkt te verdwijnen worden technische vaardigheden nog nauwelijks spelenderwijs aangeleerd. Daarom leggen we bij de F-pupillentrainingen sterk de nadruk op de

basisprincipes: techniek, techniek en nog eens techniek. We willen voor de selectieteams maar ook voor de overige teams als uitgangspunt nemen het trainen op tweebenigheid van essentiële technische vaardigheden als balgevoel, basisbewegingen, snel voetenwerk, halve draaien, schijn- en passeerbewegingen, aanname/traptechniek, souplesse, afdraaien/wegdraaien en het aan- en meenemen van de bal (volgens de zogenoemde Wiel Coerver methode).

Hoevelaken streeft ernaar en heeft heel hoog in het vaandel staan dat elke selectietrainer maar ook de trainers van de overige teams de oefeningen beheersen en voor kunnen doen. Het idee is bij de F-jes per seizoen 2015-2016 af te stappen van één vaste teamtrainer en over te gaan naar het circuitmodel. Meerdere F-teams worden opgesplitst in groepjes en werken met aparte trainingsblokjes van 10 minuten. Voor elke groep begint de training met een zelfde warming up met dribbel- en drijfvormen. Daarna begint de circuit training. Zo houden ze zich een blok bezig met het onderdeel balgevoel en voetenwerk, vervolgens met een blok traptechnieken, daarna een blok schijn- en passeerbewegingen en met een blok aan- en meenemen met de bal. Zeker in het begin zullen de spelers ‘ruzie’ met de bal en moeite hebben de oefeningen uit te voeren. De spelers krijgen dan ook de opdracht mee de oefeningen thuis voort te zetten en dagelijks een uurtje te oefenen. Als de oefeningen maar uitentreuren herhaald blijven worden, ontstaat er vanzelf vaardigheid.

De betreffende oefeningen worden allemaal ‘droog’ gegeven; dat wil zeggen met een lage weerstand.

Elk blok of circuit wordt bemand door een techniektrainer. SC Hoevelaken gaat zich sterk maken zoveel mogelijk technisch vaardige voetballers en oud voetballers te mobiliseren. Binnen alle geledingen en leeftijdscategorieën willen we mannen, vrouwen, jongens en meisjes bereid zien te vinden een uurtje per week of om de twee weken zich ‘op te offeren’ deze oefenstof voor te doen. Daarna doen de spelertjes dit na en worden daarbij begeleid door de techniektrainers. Opofferen is trouwens niet het juiste woord want de gezamenlijke inspanning en het enthousiasme zal heel veel positieve energie en voldoening teruggeven bij de techniektrainers. De voetbalclub Hoevelaken ziet haar prestatieniveau namelijk enorm opkrikken en op prestatief en zeker ook op recreatief gebied zal het voetbalplezier enorm toenemen. De vroeg verworven technische vaardigheden vormen een enorme bagage die een ieder voor de rest van zijn of haar voetbalcarrière meedraagt.

 

Behalve het sportieve is het bijkomende voordeel dat een training niet meer kunstmatige gevuld hoeft te worden en ordentelijk verloopt. Alle attributen worden van te voren klaargezet, de ruimtes worden afgebakend waardoor er tussen trainers onderling niet meer gestreden hoeft te worden om een vierkante meter extra ruimte. De trainers blijven staan in hun gebied en de groepjes schuiven door. Op deze manier nemen we afscheid van, met alle respect, welwillende vaders die te dicht op de huid van hun eigen kinderen staan.

 

Als afsluiter van de training is er altijd een eindpartij. Dit is zeker voor de jongste jeugd het leukste. Tijdens dit onderdeel kunnen de trainers positieve opmerkingen maken als zij iets terug zien waar ze zojuist of de afgelopen tijd op hebben getraind. Bij de F-pupillen moeten de spelers leren baas over de bal te worden. De trainer is bij deze leeftijdsgroep tijdens dit onderdeel behalve complimenteus en assisterend tamelijk passief.

 

Keeperstraining

Er wordt gestreefd om de keepers van de F1, F2, F3 individueel keeperstraining aan te bieden.

 

Doelstelling, niveau

Met het huidig materiaal, de doorstroming van getalenteerde jeugdspelers die nu nog in de Hummels spelen en de aanzuigende werking die onze vereniging op getalenteerde jeugdspelers

beoogt te hebben, moet het mogelijk zijn dat de F1 een stabiele hoofdklasser wordt, de F2 een stabiele 1e klasser. De F3 moet het niveau van de 2e klasse kunnen halen.

 

Voorwaarden om doelstelling te bereiken en te waarborgen

In algemene zin dient de vereniging goede randvoorwaarden te scheppen om optimaal te kunnen

presteren. Optimale prestaties worden in algemene zin bereikt binnen een prettige, stabiele

omgeving waarin duidelijke afspraken en een goede sfeer heersen.

Binnen de reële verwachtingen van de financiële mogelijkheden op korte- / middellange termijn

moeten de volgende voorwaarden haalbaar zijn om de doelstelling (niveau) te verwezenlijken.

Het aanstellen van:

 • een gediplomeerde en/of vakbekwame hoofdtrainer;
 • enthousiaste techniektrainers;
 • een vakbekwame keeperstrainer;
 • enthousiaste leiders die zich met name concentreren op de organisatie rond de elftallen.

 

Het aanbieden van:

 • aanvullende opleidingsmogelijkheden voor trainer(s);
 • vakgerichte workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • voldoende en goede trainingsfaciliteiten;
 • voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • voldoende gelegenheid voor trainersoverleg en overleg met VTZ;
 • alternatieven indien trainingsvelden niet gebruikt kunnen worden;
 • medische verzorging;
 • representatieve kleding.

 

Medisch begeleiding

Op zaterdagmorgen is er medische verzorging bij de club beschikbaar. Op maandagavond kunnen

spelers medisch verzorgd worden op afspraak bij fysiopraktijk Uttien & Vermeer.

 

7.8.2. Overige teams

Het Technisch Beleid is erop gericht deze teams voldoende te faciliteren om op een speelse manier in verenigings- en teamverband zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Hiertoe bestaan de volgende technische voorzieningen:

 • het aanbieden van een trainingsmogelijkheid per week volgens de circuitmethode;
 • het aanbieden van voldoende en goede trainingsmaterialen;
 • het aanstellen van enthousiaste vrijwilliger(s) als trainer(s);
 • het aanbieden van medische verzorging op de zaterdag (eerste hulp);
 • het stimuleren van trainer(s) om een opleiding voor (jeugd)trainer te volgen;
 • het aanbieden van workshops en informatiebijeenkomsten voor trainers;
 • het aanbieden van trainersoverleg en overleg met de VTZ.

 

 

7.9 Uiteindelijke doelstellingen

Met deze trainingswijze en de aan te reiken oefenstof stellen wij ten doel dat spelers die naar de

junioren overgaan een behoorlijke basistechniek moeten hebben ontwikkeld. Vanaf de C-junioren

kan vervolgens meer op tactiek, fysiek en communicatie worden getraind en behoeft de techniek

alleen nog te worden onderhouden en te worden verfijnd. Door de kwaliteit van de trainingen verder

te verbeteren en het ontwikkelen van ‘techniek’ primair te stellen, streven wij naar een stijgend

prestatieniveau van de hogere pupillenteams en alle juniorenelftallen.

 

 

7.10 Speeltijd (wisselbeleid)

Jeugdspelers dienen zo veel mogelijk te spelen. Er dient daarom een evenwichtige verdeling te zijn

van het aantal spelers per team per leeftijdscategorie. Op deze wijze speelt elke jeugdspeler van

zowel een selectie- als niet-selectieteam een vergelijkbaar aantal minuten. Wisselspelers dienen

minimaal een helft te spelen (disciplinaire maatregelen buiten beschouwing gelaten). Wisselbeurten

zijn bij toerbeurt. Doorwisselen wordt gestimuleerd.

 

 

7.11 Spelsysteem

Bij de F- en E-pupillen wordt in de formatie 1-3-3 gespeeld. In deze formatie komen veel situaties

voor die de spelers ook op het grote veld gaan tegen komen. Er wordt aan dit spelsysteem beperkt

aandacht besteed omdat het belangrijker is om op techniek dan op tactiek te trainen en te coachen.

Spelers moeten worden aangemoedigd om acties te maken. ‘Samenspelen’ komt pas vanaf de

tweedejaars E-pupillen, maar ook hier blijft tactiek minder belangrijk dan techniek.

 

Bij de D-pupillen wordt er 1-4-3-3 gespeeld dat mag overgaan in 1-3-4-3. In beide systemen wordt

gespeeld met opkomende backs en buitenspelers die het veld tijdens het aanvallen breed houden.

Het middenveld is altijd compact. Zie Hoofdstuk 9.

Echter, ook bij de D-pupillen wordt nog beperkt aandacht geschonken aan het spelsysteem.

Techniek blijft de hoofdzaak

 

 1. Trainersbeleid

 

8.1. Jeugd

 

Jeugdtrainers worden zoveel mogelijk uit de eigen Hoevelaken-kring geworven. De reeds bestaande

sociale betrokkenheid komt de drijfveer en het plezier ten goede. Oud-spelers worden gestimuleerd

zich voor de vereniging in te zetten, waaronder het trainen van een (jeugd-)elftal. In overleg met de

VTZ wil de vereniging meewerken aan een opleidingsplan voor ambitieuze, toekomstige trainers.

 

Via een toets of een proeftraining zal de vakbekwaamheid van de trainers van alle jeugdteams moeten worden aangetoond. Tevens wordt het voor de trainers van de 1e selectieteams verplicht gesteld een opleiding te volgen. Dit houdt in dat de A1, B1, C1, D1, E1 en F1 alleen nog worden getraind door opgeleide trainers. De opzet is dat deze trainers een positief afgeronde opleiding UEFA-C jeugd in hun bezit hebben. SC Hoevelaken faciliteert de huidige en potentiële selectietrainers die opleiding te volgen en met goed gevolg af te ronden (voor zover ze nog niet over dat diploma of een van gelijkwaardig niveau beschikken).

 

Behalve oud-spelers doet de vereniging ook een beroep op ouders en actieve junioren- en seniorenspelers zich voor de opleiding van de jeugd in te zetten. Hoevelaken stimuleert in ieder geval de (overige) selectie jeugdtrainers een module in een bepaalde leeftijdscategorie te volgen. Hier verbindt SC Hoevelaken de consequentie aan dat de overige selectietrainers alleen in die leeftijdscategorie training mogen geven waarvoor een module is gevolgd en positief afgerond.

 

Afhankelijk van de genoten trainersopleiding, de ervaring en het niveau van het te trainen team,

worden trainerscontracten op basis van een vergoeding of op basis van vrijwilligheid steeds voor de

duur van een seizoen afgesloten. Van trainers wordt verwacht dat zij handelen overeenkomstig het

Technisch Beleidsplan.

 

8.2. Selectieteams

De hoogste selectieteams staan onder leiding van een vakbekwame en gediplomeerde trainer. Dit is

niet alleen verenigingsbeleid, maar vaak ook een vereiste van de KNVB.

 

8.3. Niet-selectie junioren en pupillen teams

De niet-selectieteams van de junioren en pupillen kunnen worden getraind door ongediplomeerde trainers: ouders en/of andere personen, die het leuk vinden om een team te trainen/begeleiden zonder per se daarvoor een diploma/certificaat te willen behalen. Vanuit de VTZ ontvangen de trainers ondersteuning met trainingsmethodes en -oefeningen.

 

8.4. Senioren

De aanstelling en verlenging van het contract van de (hoofd)trainer van de A-selectie senioren wordt in breed overleg gedaan, waarbij de VTZ ook het dagelijks bestuur van de vereniging betrekt. Er is hierbij geen specifiek beleid dat de trainer binnen het bestaande trainerscorps van de vereniging gezocht moet worden.

 

VTZ heeft een aantal taken bij het aanstellen van een nieuwe (hoofd)trainer, deze zijn te onderscheiden in:

 1. De voorzitter van VTZ bespreekt met het bestuur welke procedure gevolgd wordt voor het contracteren van een nieuwe trainer.
  1. Advertentie plaatsen;
  2. Trainer benaderen;
 2. Voorzitter VTZ is verantwoordelijk voor het opstellen van een profielschets in samenspraak met het hoofdbestuur en de desbetreffende selectie.
 3. De VTZ is het aanspreekpunt voor de sollicitanten.
  1. Hoe verloopt het werven van de nieuwe trainer?
  2. Volgens welke criteria wordt geselecteerd?
  3. Hoe omgaan met brieven van trainers die direct reageren voor dat procedure bekend is?
 4. Met een afvaardiging vanuit de selectie en het hoofdbestuur maakt VTZ de eerste selectie waarbij drie trainers over blijven.
 5. Afvaardiging VTZ en afgevaardigde van het bestuur nodigen geselecteerde kandidaten uit voor een eerste gesprek.
 6. Na de eerste gesprekken bepaalt de VTZ welke kandidaten voor een tweede gesprek worden uitgenodigd met VTZ, het bestuur en de spelersraad.
 7. VTZ adviseert het bestuur wie de beste trainer is voor SCH.
 8. Bestuur is eindverantwoordelijk voor het aanstellen van de hoofdtrainer.

 

Rond de periode van contractverlenging (november/december) bespreekt VTZ intern of het wenselijk is het contract van de (hoofd)trainer te verlengen. Daarbij volgt zij de volgende procedure:

 • VTZ lid Senioren polst de wens van de trainer;
 • VTZ lid Senioren koppelt dit terug naar VTZ en Hoofdbestuur;
 • VTZ beraadt zich intern over de wens;
 • De mening van de spelersraad wordt geïnventariseerd;
 • Indien die mening in overeenstemming is met de uitkomst van het beraad van VTZ volgt een advies naar het hoofdbestuur;
 • Indien die afwijkt, volgt opnieuw beraad binnen VTZ en de uitkomst daarvan gaat via een advies naar het hoofdbestuur;
 • Bestuur is eindverantwoordelijk voor het verlengen of ontbinden van het contract.

 

Opleidingscriteria trainers

 1. Hoofdtrainer: De vereiste diploma’s geldende voor het niveau waarop het eerste                               elftal van SCH speelt. Dit is minimaal UEFA-B.
 2. Tweede trainer: de vereiste diploma’s of studerende daarvoor, geldende voor het                                 niveau waarop het 2e elftal van SCH speelt. Dit is minimaal UEFA-C.

Taken en capaciteiten hoofdtrainer en trainer 2e elftal

De hoofdtrainer en trainer van het 2e elftal hebben de volgende taken en capaciteiten:

 1. Minimaal twee keer per week trainen van de selecties.
 2. Training op zaterdag bij afgelasting van het competitieprogramma.
 3. Afmeldadres voor trainingen en wedstrijden.
 4. Verplichting bij verhindering (ziekte-vakantie e.d.) voor een vervanger te zorgen en dit verzuim en de vervanger te melden aan VTZ.
 5. Samenstellen en begeleiden van het eerste en tweede elftal bij zowel competitie-, beker- als oefenwedstrijden.
 6. Organisatie van het eerste en tweede elftal:
 7. Hij wordt daarbij eventueel geassisteerd door de assistent-trainer;
 8. Leider(s);
 9. Verzorger;
 10. Assistent-scheidsrechter.
 11. Eén maal per maand overleg met VTZ.
 12. Het bijhouden van vorderingen van de individuele speler.
 13. Is in staat een individuele speler op een hoger (voetbaltechnisch-tactisch) niveau te brengen waardoor die speler en het team beter functioneren.
 14. Interesse tonen bij jeugdwedstrijden en participeren in de jeugdopleiding door ondersteuning, informatievoorziening en advisering.
 15. Een trainer die jeugd in zijn selectie hoog in het vaandel heeft staan en tevens goed samenwerkt met jeugdspelers.
 16. Een coach met betrokkenheid voor de volledige jeugd- en seniorenafdeling.

 

 

 1. Selecteren, vroegtijdig naar hogere leeftijdscategorie

 

Talentvolle spelers kunnen in de loop van het seizoen (bij voorkeur halverwege) op diverse manieren

een overstap maken naar een hoger niveau en/of oudere leeftijdsgroep. Dit kan gelden voor spelers

van elke leeftijd en elke leeftijdscategorie. Per speler bestaat de mogelijkheid hier verschillend mee

om gaan. Afhankelijk van kwaliteit, fysieke gesteldheid, ambitie.

 

 • Het hogere niveau kan binnen de eigen leeftijdsgroep plaatsvinden (bijv. van F5 naar F1) of naar

een oudere leeftijdsgroep (bijv. van C1 naar B1);

 • Het is mogelijk dat een speler de rest van het seizoen definitief naar een hogere groep verhuist.

Dus trainen en spelen;

 • Het is mogelijk dat een speler ‘stage’ loopt bij een hogere groep. Bijvoorbeeld eens per week

meetrainen om alvast aan fysieke weerstand te wennen.

 

Er bestaat dus geen strak beleid dat voor elke situatie standaard wordt toegepast.

 

Er gelden wel belangrijke uitgangspunten:

 • Wanneer de technisch coördinator van de betreffende groep zich heeft overtuigd (laten

overtuigen) dat er zich in een team een bovenmatig talent bevindt, zou betreffende speler een

stapje hogerop moeten kunnen. De speler is dan ‘uitgeleerd’ in zijn leeftijdsgroep en is er voor

zijn ontwikkeling bij gebaat vroegtijdig een stap te maken. Dit kan niet onder dwang gebeuren,

maar het besluit van de VTZ gaat boven de mening (wens) van leider en/of trainer van het (oude) latende team.

 • Er zal breedvoerig overleg moeten zijn met speler, ouders, leider en trainer. De mening en ambitie van speler en ouders zijn van grotere invloed dan die van VTZ, trainer en leider.

. Het zal voor kunnen komen dat een selectiespeler wordt teruggezet naar een lager team voor de rest van het seizoen.

 

 

 1. Doorstroming bij spelerstekort

Indien een team een spelerstekort heeft wanneer er een speler op een essentiële positie niet beschikbaar is, dan is er sprake van doorstroming vanuit lagere elftallen. Afhankelijk van de stand van

de competitie kan de VTZ op enig moment besluiten tot een ‘beschermde status’ en dus afwijken van het onderstaande schema. De onderstaande regeling is weliswaar leidend, maar het is geen kwestie van ‘nemen’.

 

Er dient altijd overleg plaats te vinden met de betreffende speler en zijn leider / trainer. Een heldere

communicatie en begrip voor het team- en clubbelang is hierbij van bijzondere betekenis. Indien er

verschillende standpunten bestaan over het belang van een individuele doorstroming, beslist de

VTZ.

 

 

Leverend team

 

Team                                     1e instantie               2e instantie

Hoevelaken 1                      Hoevelaken 2                      A1

Hoevelaken 2                      Lager sen.team                   A1

A1                                                      A2                              B1

A2                                                      A3                   B1 of lager A-team

B1                                                      B2                              C1

B2                                                      B3/B4                        C1

B3                                                      B2/B4                        C1

C1                                                      C2                              C3

C2                                                      C3                              D1

C3                                                      C2/4                           D1

D1                                                      D2                              D3

D2                                                      D3                  lager 2e jaar D-team

D3                                                      D4                  lager 1e jaar D-team

D4                                                      D2/3               lager 1e jaar D-team

E1                                                      E2                   lager 2e jaar E-team

E2                                                      E1                   lager 2e jaar E-team

E3                                                      E4                   lager 1e jaar E-team

E4                                                      E3                   lager 1e jaar E-team

F1                                                      F2/F3                         F2/F3

F2                                                      F3/F1                         F3/F1

F3                                                      F2/F1             Lager 1e jaar F-team

 

 

 1. Scouting en beoordeling jeugdspelers

 

Bij SC-Hoevelaken worden geen spelers van buitenaf aangetrokken. De senioren selectie elftallen zijn dus volledig aangewezen op de doorstroming vanuit de eigen jeugd. Ter ondersteuning van de jeugdopleiding is het scoutingapparaat opgericht.

 

Doel:

Het prestatieve voetbal naar een hoger plan brengen. Dit wordt bereikt door:

 • verborgen talenten op te sporen in niet selectie teams
 • te zorgen voor een evenwichtige verdeling binnen de teams qua niveau en veldbezetting
 • spelers te beschermen die boven hun kunnen spelen.

 

Doelgroep:

Alle categorieën binnen de jeugdafdeling, maar de focus ligt vooral op de D t/m F pupillen en in iets mindere mate op de A t/m C junioren.

Het is van belang om in de onderbouw te beginnen. De F- en E pupillen vormen daarom dé doelgroep.

Beter een goede en volledige scouting in deze belangrijke doelgroep, dan bij een uitgebreidere doelgroep (bijv. t/m B-junioren) waarbij scouting niet volledig noodzakelijk meer hoeft te zijn. De talenten zijn immers al eerder ontdekt en zullen hoe ouder ze worden niet snel meer ontglippen. Wel is het van belang een vervolgbeoordeling te doen binnen het scoutingapparaat om de ontwikkeling van de spelers in kaart te brengen.

 

Werkwijze van het scoutingapparaat:

 • aan het begin van het seizoen worden scouts bij een categorie ingedeeld. Bij voorkeur twee scouts per categorie;
 • ieder team wordt minimaal vier keer per seizoen door een scout beoordeeld;
 • op een door de scout in te vullen beoordelingsformulier worden deze beoordelingen gespecificeerd;
 • scouts informeren bij leiders/trainers naar de ontwikkeling van spelers en vraagt hen de namen van hun beste spelers door te geven (leiders hebben misschien andere belangen, maar mogen de ontwikkeling van een talent niet blokkeren);
 • trekt tips na op aanwijzing van overige scouts of trainers/leiders.

 

Eenmaal per maand worden de ontwikkelingen van alle categorieën doorgenomen in het scoutingoverleg. In dit overleg worden de prestaties van individuele spelers besproken, maar ook die van de ontwikkeling van teams in de loop van het jaar.

De beoordelingsformulieren worden alleen gebruikt voor de interne scouting. Ze worden niet openbaar gemaakt.

 

Indelingen:

De beoordelingen van de scouts vormen tevens de basis voor de indelingen van de nieuwe teams in het nieuwe seizoen. Samen met de selectietrainers en de groep coördinatoren worden aan het eind van het seizoen namelijk de teamindelingen samengesteld. De scouts hebben hierbij een adviserende rol. In de winterstop wordt door een tussentijdse evaluatie al in beeld gebracht hoe de indeling het seizoen erop eruit zou kunnen komen te zien.

 

De jaarlijkse definitieve samenstelling van de teams roepen regelmatig vragen op bij spelers en ouders. Het is belangrijk om hier op een juiste wijze mee om te gaan.

In eerste instantie zal de groepscoördinator de vraag beantwoorden. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen, dan kan het hoofd jeugdopleiding in samenspraak met de scout de vraag beantwoorden. In een gesprek wordt aan ouders dan toegelicht welke redenen ten grondslag liggen aan de bewuste indeling.

In bepaalde situaties kan afgeweken worden van de gewenste indeling. Bijvoorbeeld privé situaties kunnen tot toepassing van de hardheidsclausule leiden. Een besluit om af te wijken van de indeling wordt overigens wel altijd in overleg genomen met alle betrokken partijen (groep coördinator/hoofd jeugdopleiding/scout).

 

 1. Medische verzorging, medische staf

 

Tijdens wedstrijddagen is er voor spelende leden en clubscheidsrechters medische verzorging

aanwezig, de EHBO-dienst. De dienst is volgens rooster per dagdeel ingeregeld . Hiervoor is een medische ruimte ingericht. Blessures die tijdens een thuiswedstrijd worden opgelopen kunnen daar in eerste instantie worden behandeld. De medische begeleider kan vaststellen (1e diagnose) of er een doorverwijzing voor de maandag bij fysiopraktijk Uttien en Vermeer gewenst is.

 

Er is gelegenheid een afspraak te maken voor de maandagavond bij fysiopraktijk Uttien en Vermeer voor de diagnose van een ‘serieuze’ blessure. Daar kan bepaald worden of en welke vervolgbehandelingen gewenst zijn. Onder andere de selectiespelers van het 1e en 2e en de A-junioren, kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken. Deze faciliteit is niet exclusief voor de selectiespelers. Ook niet selectie spelers mogen van deze faciliteit gebruik maken. Voor een consult moet eerst telefonisch of per mail een afspraak gemaakt worden.

 

Op dinsdag- en donderdagavond is medische verzorging aanwezig voor de A-selectie senioren. Als  er tijd en ruimte is (na 20.00 uur), kunnen ook andere spelers dan de A-selectie gebruik maken van de

diensten van de verzorgers op donderdagavond.

 

De A-selectie senioren staat verhoudingsgewijs onder de zwaarste fysieke belasting. Voorafgaand en

tijdens de wedstrijden / trainingen van de A-selectie senioren is medische begeleiding aanwezig.

Gelijktijdig met de trainingen van de A-selectie is een hersteltrainer aanwezig die geblesseerde

selectiespelers in het revalidatieproces begeleidt en bovendien ter plaatse is om tijdens trainingen

van de A-selectie senioren eventueel opgelopen blessures de juiste behandeling te geven.

De medische staf heeft steeds een centraal aanspreekpunt.

 

 

 1. Overlegorganen, communicatie

 

Behalve een stevig draagvlak voor de uitvoering van het Technisch Beleidsplan is ook een goede

interne communicatie onmisbaar. Met een open en brede communicatie kunnen we de uitvoering

van het Technisch Beleidsplan toetsen, bewaken en waar nodig verbeteren.

 

Het Technisch Beleidsplan is een plan op hoofdlijnen en geeft de richting aan van het technisch beleid

voor de komende jaren. Dit plan is dan ook geen statisch verhaal, maar een verhaal dat in onderling overleg tussen betrokkenen kan worden bijgesteld. Onderlinge communicatie tussen alle betrokkenen wordt als belangrijk ervaren.

 

Met de doelstellingen van de VTZ genoemd in par. 2.1 in dit plan in het achterhoofd ontstaan dan in eerste instantie de volgende combinaties voor overleg.

 

Als de taakomschrijvingen uit par.2.3 erbij worden genomen is de invulling van de diverse overleggen al vastgesteld.

 

Overleg Communicatie tussen:

 

VTZ

 

De VTZ komt tijdens het voetbalseizoen in principe iedere zes weken bij elkaar voor overleg. De VTZ werkt met een jaarplanning die als leidraad dient voor de activiteiten en werkzaamheden tijdens het voetbalseizoen.

 

VTZ ? bestuur

 

De voorzitter van de VTZ zal het bestuur informeren tijdens de bestuursvergaderingen. Kwesties en ontwikkelingen op het beleidsterrein van de VTZ worden op deze wijze ook in hoofdlijnen binnen het bestuur besproken en hiervoor wordt binnen het bestuur naar draagkracht gezocht.

 

VTZ ? Coördinatoren ? Trainers

 

Leden van de VTZ overleggen regelmatig met de verschillende coördinatoren binnen de

aandachtsgebieden van de VTZ. Het lid hoofd opleiding jeugd heeft wekelijks overleg met de voetbalcoördinatoren en trainers van alle jeugdcategorieën.

 

VTZ ? Scouting team

 

Leden van de VTZ overleggen regelmatig met de verschillende scouts die actief zijn binnen de

aandachtsgebieden van de VTZ.

 

 

VTZ(Scouting) ? Trainers ? Coördinatoren

 

De VTZ stelt, voorafgaande aan de zomerstop en in nauw contact met de trainer(s),scouting en coördinatoren, de teams en selecties samen voor het nieuwe seizoen. Samenstellingen van teams en selecties zijn steeds onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig.

 

VTZ ? trainers

 

Halverwege het seizoen vinden er individuele gesprekken plaats tussen de leden van de VTZ en de trainers. In eerste instantie betreffen het evaluatie- en intentiegesprekken (doorgaan, stoppen, andere functie). In tweede gesprekken worden de eventuele details voor het volgende seizoen ingevuld.

Invulling van de trainersfuncties vindt in principe na het begin van de winterstop van het lopende seizoen plaats.

 

VTZ ? trainers selectie teams

 

Op initiatief van de VTZ vindt er ongeveer vijf keer per seizoen overleg plaats met de trainers van de selectieteams. Aan het begin van het seizoen, in de eerste seizoenhelft, in de winterstop, in de tweede seizoenhelft en aan het einde van het seizoen.

Belangrijkste gespreksonderwerpen: samenstelling van de elftallen (begin en einde van het seizoen),

uniformiteit in trainingen, bewaking uitgangspunten Technisch Beleid , uitwisselen van ervaringen, tevoren ingebrachte thema’s.

 

Techniek(ervaren)trainers ? jeugdtrainers

 

Speciaal opgeleide techniektrainers en/of ervaren trainers brengen hun kennis voorafgaand aan en tijdens het seizoen over aan de jeugdtrainers van SC Hoevelaken. Tijdens het seizoen zullen er tevens ‘opfrissessies’ zijn.

 

 1. Samenvatting, hoofdlijnen

Het Technisch Beleidsplan bestrijkt de periode 2015-2019 en wordt regelmatig geëvalueerd.

Het Technisch Beleidsplan streeft een zo ideaal mogelijk klimaat te scheppen voor spelers, trainers,

begeleiders en vrijwilligers ten einde het voetbalniveau en de spelvreugde door alle geledingen van

de vereniging naar een hoger niveau te brengen. SC Hoevelaken kiest in haar verenigingsbeleid voor zowel prestatieve als recreatieve beoefening van de voetbalsport.

Selectieteams krijgen in principe twee trainingen per week aangeboden, niet-selectieteams krijgen in

principe een training per week aangeboden. Voor selectieteams worden opgeleide trainers

aangesteld. De talloze vrijwilligers die de niet-selectieteams trainen, krijgen bij de jeugd ondersteuning van het Hoofd Jeugdopleiding.

Jeugdtrainers worden zoveel mogelijk binnen onze eigen vereniging gezocht en krijgen

hiervoor opleidingsmogelijkheden aangereikt.

Het belofteteam bestaat uit spelers onder de 23 jaar. Door het spelen van enkele oefenwedstrijden per seizoen krijgen deze ‘beloftes’ extra aandacht van trainers van de A-selectie senioren. Binnen de termijn van het beleidsplan dient een doorstromingselftal (Hoevelaken 3) te worden geformeerd.

Vanaf de D-pupillen tot en met de A-junioren wordt uitgegaan van het spelsysteem 1:4:3:3. Dit

spelsysteem is vanaf de senioren niet meer ‘opgelegd’. Technische vaardigheid is de basis om het

voetbalspel te leren en te beheersen. Bij de pupillen leggen we het accent op de ontwikkeling van

technische vaardigheden en zijn de trainingen hierop gebaseerd.

Jeugdtrainers krijgen interne cursussen aangeboden om techniektrainingen te kunnen geven.

De beschreven selectieprocedures dragen bij tot helderheid en houvast. Hetzelfde geldt voor de

procedures bij doorstroming vanuit lagere elftallen ingeval van spelerstekorten.

Top