• Alcohol- en drugsbeleid

  Sc Hoevelaken wil aan iedereen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken is, een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Binnen de principes en doelstellingen van sc Hoevelaken is geen ruimte voor onrechtmatig gebruik van alcohol en drugs. Sc Hoevelaken conformeert zich hierbij in eerste instantie aan de geldende wet- en regelgeving. Er gelden de volgende regels en sancties.

  Alcohol

  • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan sportactiviteiten deel te nemen.
  • Personen die op het terrein of in de gebouwen van sc Hoevelaken alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
  • De vrijwilligers die bardienst draaien, alsmede bestuursleden, kunnen besluiten om geen drank meer te verstrekken/verkopen aan personen, wanneer zij dit niet meer verantwoordelijk achten en zij de veiligheid voor de gebruiker, overige bezoekers of omgeving willen waarborgen.
  • De vrijwilligers die bardienst draaien, alsmede bestuursleden, kunnen besluiten om personen bij oneigenlijk of overmatig drankgebruik te verzoeken de kantine en het overige complex te verlaten, wanneer zij dit niet meer verantwoordelijk achten en zij de veiligheid voor de gebruiker, overige bezoekers of omgeving willen waarborgen.
  • Vanuit het bestuur kan bij activiteiten worden besloten om gebruik te maken van herkenningsmiddelen om onderscheid te kunnen maken tussen meerderjarigen en minderjarigen.
  • Alcohol wordt pas vanaf 13.00 uur ’s middags geschonken.
  • Alcoholhoudende dranken worden alleen genuttigd in de kantine of binnen de aangebrachte lijnen van het terras. Uitzonderingen zijn mogelijk bij bv festiviteiten. Dit wordt dan duidelijk aangegeven.
  • Alcoholhoudende en overige dranken worden door bezoekers genuttigd in de glazen (glas of plastic) waarin de drank ook verkocht is door de kantinevrijwilligers.
  • Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar. De vrijwilligers die bardienst draaien kunnen verzoeken om legitimatie.
  • Het is ouders, trainers en elftalleiders, bestuursleden en andere vrijwilligers niet toegestaan drank te verstrekken aan minderjarige spelers en bezoekers.
  • Het is alleen toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in bezit te hebben of te nuttigen met toestemming van het bestuur of diegene die hoofd kantinedienst draait.
  • Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn;

   • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van sc Hoevelaken.
   • een (aan tijd gebonden) speel- en/of complexverbod
   • opschorting van het lidmaatschap
   • of een combinatie van voorgaande sancties.

  Drugs

  • Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van sc Hoevelaken drugs te gebruiken, verstrekken, verkopen of in het bezit te hebben. Sc Hoevelaken hanteert een zero tolerance beleid, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen soft- en of harddrugs.
  • Het is niet toegestaan onder invloed van drugs aan sc Hoevelaken gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

  Bij overtreding van de regels met betrekking tot drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder. Te weten;

  • Bij een eerste overtreding een speel- en complexverbod voor de rest van het speelseizoen, met een minimum van 6 mnd. Dit kan betekenen dat een verbod doorloopt in een opeenvolgend speelseizoen. 
  • Bij een tweede overtreding een royement van het lidmaatschap. Voor minderjarige spelers, vrijwilligers of bezoekers bedraagt dit royement minimaal een periode van 2 jaar, voor meerderjarigen een periode van minimaal 3 jaar. Tijdens het royement is het spelend deelnemen aan wedstrijden van sc Hoevelaken en bezoeken van het complex van sc Hoevelaken niet toegestaan. Wil men na het aflopen van de periode van het royement weer lid worden of het complex bezoeken dan kan dit alleen na het voeren van een gesprek met leden van het bestuur.  De geroyeerde kan dit per brief of mail aanvragen bij het bestuur. Het bestuur neemt na dit gesprek het besluit of de geroyeerde weer (spelend)lid kan worden en/of weer welkom is op het complex van sc Hoevelaken. Het bestuur kan ook een proefperiode aangeven alvorens er weer sprake kan zijn van een definitief lidmaatschap. Het besluit wordt te allen tijde schriftelijk meegedeeld aan de geroyeerde. 
  • Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van drugs, wordt, naast genoemde sancties te allen tijden, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
  • Bij harddrugs wordt altijd de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

  Bovengenoemde reglementen en sancties behorende bij het alcohol- en drugsbeleid van sc Hoevelaken, zijn niet alleen van toepassing op spelende leden maar ook op ouders, trainers, elftalleiders, vrijwilligers en overige bezoekers van sc Hoevelaken. Sancties worden altijd schriftelijk medegedeeld door het bestuur. Het bestuur en de vertrouwenscommissie gaan met sancties vertrouwelijk om. De sanctie(s) worden tijdens de jaarvergadering geanonimiseerd meegedeeld en opgenomen in het jaarverslag.

  Inwerkingtreding reglement
  Dit reglement treedt in werking op 10-9-2022
  Vastgesteld in de bestuursvergadering van 29-8-2022