Technische commissie

De hoofddoelstelling van sc Hoevelaken is het beoefenen en bevorderen van het voetbal in de meest brede zin. Met andere woorden:

1. Het voor iedereen mogelijk maken om het voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief niveau te beoefenen.
2. Het creëren van een optimale omgeving voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele voetbalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau.
3. Het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van alle leden van de Sc Hoevelaken.

De commissie voetbaltechnische zaken (VTZ) is in het bijzonder gericht op de tweede doelstelling.
Wij zijn van mening dat Sc Hoevelaken moet streven naar een zo hoog mogelijk niveau van de jeugdopleiding, zodat we daar later de vruchten van kunnen plukken m.b.t. tot onze 3 selectie elftallen bij de senioren, zonder dat we ooit in de verleiding komen spelers te moeten gaan aantrekken.
Dit is heel goed mogelijk door het aanstellen van goed opgeleide trainers en coaches met als doel:
– het verbeteren van de individuele voetbalkwaliteiten, waardoor ook de teamprestatie beter wordt.
– spelen in de hoogste haalbare niveaus in de competitie, waardoor ook een hoog weerstandsniveau wordt bereikt.

De VTZ is een adviescommissie.
De commissie wordt m.i.v. 1 augustus 2017 gevormd door:

  1. Sander te Hoonte, commissielid jeugd en voorzitter VTZ
  2. Robert van Leijenhorst, commissielid jeugd
  3. Vacant, commissielid senioren 1 en 2
  4. Theo Geurtsen, commissielid senioren 3 t/m 8
  5. Vacant, commissielid vrouwen
  6. Edwin Elverding, commissielid keepers
  7. Henk Vonder, commissielid scouting
  8. Jeroen Kok, commissielid algemeen
  9. Vacant, hoofd jeugdopleidingen

 

Hoofd VTZ is voorzitter.
De commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op voetbaltechnisch gebied.
De commissie voetbal technische zaken moet zorg dragen voor een beter functioneren van het voetbal technisch gedeelte van de vereniging, zowel bij de senioren als bij de jeugd.

Taken commissie VTZ
De commissie VTZ heeft als taak:
• Bewaken technisch beleidsplan Sc Hoevelaken (maakt Hoofd VTZ) en controle op de juiste uitvoering hiervan.
• Op de hoogte blijven van het functioneren van de trainers/leiders.
• Voorstellen doen met betrekking tot aanstelling en ontslag van trainers aan het bestuur.
• Voorstellen doen met betrekking tot het voetbaltechnische beleid en richtlijnen betrekking hebbende op verplichtingen voor prestatieteams geselecteerde spelers, naar het bestuur.
• Het ontwikkelen en uitvoeren van een (intern) scoutingsysteem.

De werkwijze van de commissie en haar organisatorische plaats in de vereniging.
De commissie VTZ vergadert tenminste 6x per jaar om een aantal beleidstechnische zaken op voetbalgebied onder de loep te nemen .
Voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen van de commissie worden, via notulen en/of mondeling ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
Voorstellen dienen door het hoofdbestuur goedgekeurd te worden.
Hiermee staat de organisatorische plaats van de VTZ in de vereniging vast. Een ieder binnen de vereniging dient derhalve van de taken en werkwijze van de VTZ op de hoogte te zijn.
Jaarlijks vindt er dan een evaluatie plaats van haar functioneren en indien nodig vindt er bijstelling plaats. Bijstellingen worden aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Doelstellingen
1. Het voetbaltechnische en tactische peil van de diverse elftallen te verhogen.
2. Een betere aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen; een coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, hoofdbestuur en jeugdbestuur; de continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak van de vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.
3. Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren.

Top