• Reglement vertrouwenscommissie sc Hoevelaken

  Toepassing reglement en definities

   

  Dit reglement is van toepassing op:

   

  • elk lid van sc Hoevelaken
  • ouders/verzorgers van een jeugdlid
  • niet-leden die op vrijwilligersbasis, in een bestuurlijke functie dan wel in dienstverband voor sc Hoevelaken werkzaam zijn.
  • Onder een klacht wordt verstaan: Een klacht in de zin van dit reglement is een tot uiting gebracht gevoel van onvrede of gegriefdheid die een betrokkene bij sc Hoevelaken heeft, indien hij/zij van mening is, dat hij/zij is geconfronteerd met discriminatie, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteit, ongepast gedrag, pesten, agressie of geweld. Zie ook hieronder vermelde omschrijvingen van ongewenst gedrag.
  • Onder klager kan eveneens worden verstaan: iedere persoon die in het contact met een lid van sc Hoevelaken er last van heeft of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.
  • Onder beklaagde wordt verstaan: ieder lid van sc Hoevelaken tegen wie een klacht zich richt.
  • Geldende wettelijke bepalingen kunnen niet door dit reglement opzij worden gezet.

  Gewenst gedrag

  • Sc Hoevelaken wil een vereniging zijn waar haar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, sportieve en respectvolle wijze en waar haar leden en hun gasten zich veilig en prettig voelen.
  • Sc Hoevelaken verwacht van haar leden dat zij zich ten opzichte van anderen gedragen met inachtneming van elkaars persoonlijke levenssfeer en met respect voor elkaars fysieke en geestelijke integriteit.
  • Sc Hoevelaken verwacht van haar leden dat zij een ieder die zich zodanig ge

   Ongewenst gedrag 

   Als ongewenst gedrag wordt beschouwd elk gedrag dat wordt ervaren als;

  • sociaal isoleren
  • sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken
  • bespotten of pesten
  • roddelen
  • bedreigen
  • verbaal of lichamelijk geweld
  • seksuele intimidatie
  • racisme
  • discriminatie
  • en elke andere handeling van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon of personen die deze handelingen als ongewenst ervaren of hier schade van ondervinden

    De vertrouwenscommissie

  • De vertrouwenscommissie bestaat uit twee leden te noemen vertrouwenscontactpersonen, die door het bestuur worden benoemd.
  • De vertrouwenscommissie heeft de status van onafhankelijk adviesorgaan binnen de vereniging.
  • De vertrouwenscommissie komt tenminste éénmaal per jaar bijeen.
  • De vertrouwenscommissie kan extern advies inwinnen of een deskundige raadplegen.
  • De vertrouwenscommissie neemt een klacht in behandeling nadat klager en beklaagde er niet in geslaagd zijn een klacht onderling op te lossen tenzij door de aard of ernst van de klacht van klager niet kan worden gevraagd de klacht met beklaagde onderling op te lossen.

   De vertrouwenscommissie is belast met: 

  • het helpen/ondersteunen van klagers
  • het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien partijen hier om vragen
  • het adviseren van de voorzitter van het bestuur van de voetbalvereniging sc Hoevelaken inzake de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen
  • het verrichten van nazorg
  • de vertrouwenscommissie is uitsluitend verantwoording schuldig aan de klager.

  Procedure in geval van ongewenst gedrag 

  De klager kan de vertrouwenscommissie benaderen om over zijn of haar situatie van gedachte te wisselen en nader te bezien of en zo ja, welke vervolgstappen worden genomen.

  De klager heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

  - inzetten van een bemiddelingstraject

  - indienen van een klacht bij de vertrouwenscommissie

  - deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk, doch ook na elkaar worden toegepast.

   

  Procedure

  1. De indiening van de klacht kan mondeling of schriftelijk bij één of meer leden van de vertrouwenscommissie geschieden en bevat een omschrijving van de gebeurtenissen voorafgaande en tijdens het door de klager gestelde ongewenste gedrag onder vermelding van de personalia van de aangeklaagde.
  2. De vertrouwenscommissie bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht aan de klager en zorgt ervoor dat de aangeklaagde op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er een klacht tegen hem of haar is ingediend.
  3. Klachten die naar de mening van de vertrouwenscommissie niet tot haar competentie behoren, worden niet in behandeling genomen. De vertrouwenscommissie stelt de klager hiervan op de hoogte
  4. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt klager in de gelegenheid gesteld zijn of haar klacht mondeling toe te lichten ten overstaan van de vertrouwenscommissie. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat in afschrift aan de klager en aangeklaagde wordt gezonden.
  5. De klager heeft te allen tijde de mogelijkheid de klacht in te trekken.
  6. De aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich binnen twee weken na ontvangst van het verslag zoals bedoeld in artikel 18 schriftelijk of mondeling te verweren ten overstaan van de vertrouwenscommissie. Een afschrift van het schriftelijk verweer zal aan de klager worden verstrekt.
  7. Van een mondeling verweer wordt een verslag gemaakt, dat in afschrift aan de aangeklaagde en klager wordt gezonden.
  8. Binnen zes weken na indiening van de klacht brengt de vertrouwenscommissie een met redenen omkleed advies uit aan de voorzitter van het Bestuur van sc Hoevelaken over de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen.
  9. Het Bestuur van sc Hoevelaken kan de volgende maatregelen opleggen:
  • Waarschuwing
  • Tijdelijke schorsing
  • Royement
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Beëindiging van het bestuurslidmaatschap
  • Ontzegging van de toegang tot de vereniging
  • Een andere door de vertrouwenscommissie te adviseren maatregel
  1. Binnen twee weken na het uitbrengen van het advies neemt het bestuur van sc Hoevelaken een beslissing.
  2. Via de voorzitter van het Bestuur ontvangen de klager en de aangeklaagde een exemplaar van de met redenen omklede beslissing.
  3. De vertrouwenscommissie ontvangt een afschrift van deze beslissing.
  4. Indien de aard van een klacht zulks rechtvaardigt, kan de vertrouwenscommissie klager alsmede het bestuur de aanbeveling doen aangifte te doen.
  5. De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht ter zake van al hetgeen hen in de hoedanigheid van lid van de commissie is toevertrouwd.
  6. De commissieleden treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om het vertrouwelijke karakter van hun communicatie te waarborgen.
  7. Indien in enig jaar geen klachten worden ontvangen maakt de vertrouwenscommissie van dit gegeven ook melding aan de voorzitter van het bestuur van sc Hoevelaken. Dit gebeurt alvorens de jaarlijkse ledenvergadering.

   

  Onvoorziene gevallen
  Mocht de klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de club behandeld kan worden, dan zijn we gerechtigd de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in te schakelen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van sc Hoevelaken na overleg met de vertrouwenscommissie.

  Inwerkingtreding reglement

  Dit reglement treedt in werking op 25-11-2019

  Vastgesteld in de bestuursvergadering van 25-11-2019