Verslagen

Openingstoespraak van de voorzitter

IMG_9809 (2)Waar gaan we in het nieuwe jaar met sc Hoevelaken naar toe? Deze vraag staat op de voorkant van een mooie nieuwe presentatiegids van dit seizoen en geldt ook voor ons bestuur. Secretaris Jan Beitler, hij blijft gelukkig nog één jaar (zijn 14e jaar als secretaris), zal u zo direct vertellen wat zijn indruk was van het vorige seizoen. Penningmeester Ruud de Rijk vertelt ons over het financiele resultaat en de begroting. Wedstrijdsecretaris Thijs Smeenk is nu op vakantie, maar heeft de planning van de programma’s prima geregeld. Léon Breuers heeft met zijn sponsorcommissie alles keurig voor elkaar en jeugdvoorzitter Jurgen Tomassen mag met recht trots zijn op een florerende jeugdafdeling. Leo Telle zal, na 12 jaar zitting in het bestuur, ons vandaag verlaten. We blijven dan nog met zijn zessen over. Een kleine groep die trouw is aan de club en aan elkaar. Een bestuur voor wie ook zaterdag een prachtige dag is in de week. En de voorzitter? Ach, in ons nieuwe clubblad De Zijlijn staat het mooi verwoord:

Aan het einde van de moeilijke vergadering 

Sprak hij in het witte huis

Vanmiddag in het ziekenhuis

Was het ook een zware bevalling

Blijven relativeren. Blijven denken in oplossingen en niet in problemen. Tel je zegeningen en denk niet altijd aan alles wat er nog geregeld moet worden, maar soms kraakt het wel. Veel problemen uit het verleden zijn opgelost. Ondanks een groeiend ledental, ruim 800 nu (dit is een verdubbeling t.o.v. de verhuizing in 1986) zijn er vele zaken goed geregeld. De accommodatie ligt er prima bij en wordt dito onderhouden, scheidsrechters zijn er altijd weer voldoende en de bezetting in ons clubhuis is door medewerking van onze senioren en ouders nu ook prima geregeld. Tuchtzaken kende onze vereniging de afgelopen twee jaar niet en de diverse bezoekers zijn vol lof over de prettige sfeer bij ons op Kleinhoven. Als er een hele verre uitwedstrijd is, wil onze penningmeester best wel schappelijk kijken naar de begroting en toestemming geven voor een bus, terwijl bij andere verenigingen dit pas geldt boven de 100 km. Andere verenigingen, bijvoorbeeld in de grote steden, hebben niet eens een verzorger of busvervoer. Kortom, waar hebben we het over?

Maar soms kraakt het wel. Zijn er nog voldoende leiders en trainers voor alle teams? Wie gaat beginnen met de circuittrainingen voor de jeugd? Zo mooi verwoord in ons technisch beleidsplan, maar wie pakt het op? Zijn er nog voldoende vrijwilligers voor de bemensing op het wedstrijdsecretariaat op zaterdag? Zes is toch wel een beetje weinig voor drie shifts. Hebben we weer voldoende scouts voor de jeugdwedstrijden? Wat te doen bij de ontvangst op doordeweekse avondwedstrijden? Want wie heeft er nog tijd om 18 uur? Waarom ontevreden zijn met een kapotte rits in een trainingspak als onze materiaalvrouw weken lang elke avond drukdoende is om alle kleding te regelen? We moeten maar zuinig zijn met die vrijwilligers die met heel veel inzet deze kerntaken op zich nemen. Vaak onzichtbaar, maar o zo waardevol. En verwijt ze geen gebrek aan communicatie, als ze het soms maar met zo weinig mensen moeten regelen.

Kortom, ons werk zit er nog niet op. Genoeg nog te doen, maar blijven denken in oplossingen. Soms met de benen op tafel, soms ook een beetje moe van het gedoe, maar vaak ook met het zo verdiende drankje in de hand tijdens de derde helft op die mooiste dag van de week terugkijkend op een mooie zaterdag. Ik wens iedereen weer veel sportief succes en voetbalplezier dit seizoen.

Willem van Vliet, voorzitter

 

Verslag algemene ledenvergadering – gehouden op maandag 5 oktober 2015

1-opening

De voorzitter begroet 34 stemgerechtigde leden (inclusief het bestuur).

We staan stil bij het overlijden van de heren Eep Kreikamp, Peet van Hussel, Johan Riphagen, Paul Kroone en Herman van Soeren.

Allen hebben een rol van betekenis gehad in het verenigingsleven van sc Hoevelaken.

In zijn openingswoord stelt de voorzitter de vraag ‘Waar gaan we heen in het nieuwe jaar bij sc Hoevelaken’.

Blijven denken in oplossingen en niet in problemen. Zet de zaken, welke wel goed geregeld zijn, op het eerste plan. Wees zuinig op de (vaak onzichtbare) vrijwilligers.

Hij wenst een ieder weer veel sportief succes en voetbalplezier in het nieuwe seizoen.

2-ingekomen stukken

-afmeldingen van jubilerend leden:Mark Buitink, Arjan van de Hoef, Sander van Rootselaar, Jan Weyn en Jack van Beek; tevens afgemeld: Bert en Ria Niemeijer, Henk Vonder en Hans van Dijk.

3-notulen ledenvergadering van 13 oktober 2014

Deze zijn destijds gepubliceerd op de site.

Er is geen aanleiding om hierover vragen te stellen. De notulen zijn daarom goedgekeurd.

 4-diverse verslagen

Achtereenvolgens komen aan de orde het jaarverslag van de vereniging en het verslag van de sponsorcommissie.

Mondeling wordt het reilen en zeilen van de jeugdafdeling en van de vrouwen uiteengezet.

De sportieve prestaties van de vele teams blijven onbelicht.

5-mededelingen

 • Vals geld in omloop

-meerdere keren werden wij geconfronteerd met valse € 50.- biljetten. Dit heeft geleid tot aangifte en aanhouding. Momenteel wordt er gewaarschuwd, dat er ook €20.- in omloop zijn.

 • Bestuursvernieuwing KNVB

-per 1-1-2016 kent de KNVB een ledenraad model. 30 Vertegenwoordigers uit gemiddeld 100 verenigingen, gaan de belangen van het amateurvoetbal behartigen. De kandidaatstelling is geopend.

 • Roken en alcohol in kleedlokalen:

Het is de vergadering een doorn in het oog, dat na afloop van wedstrijden de gang in de kleedaccommodatie vol staat met rokende en drinkende sporters.

Aan de leiders wordt opnieuw verzocht om het roken buiten de kleedlokalen te laten plaatsvinden,

Het drinken (zelf meegebrachte biertjes, al dan niet in flesjes) moet worden teruggedrongen tot maximaal één kratje en dan graag achter ‘gesloten deuren’. Ook hierop worden de leiders aangesproken.

6-jaarverslag penningmeester

exploitatierekening: de penningmeester presenteert de jaarrekening en schetst een negatief  resultaat.

Begroot positief resultaat was € 3.670.- / gerealiseerd: € 4.952.- in rood

Omdat het resultaat dit niet toelaat wordt er geen dotatie gedaan aan het jubileumfonds.

Het negatieve resultaat is het gevolg van hoger uitvallende kosten en een aantal niet-begrote (en daardoor onvoorziene) uitgaven.

Tot de eerste categorie horen: kleding en materialen, het busvervoer en de kosten van het vrijwilligersfeest.

‘Onvoorzien’ is veroorzaakt door het niet begrote wintertrainingskamp van selectie elftal.

Deze uitgave wordt echter door het bestuur verdedigd met de stelling, dat er vele jaren geen uitgaven zijn geweest voor trainingskampen of activiteiten van dien aard.

Aan de kostenkant moeten we er uiteraard voor waken dat deze niet uit de pas gaan lopen met de verwachte opbrengsten.

De penningmeester heeft er vertrouwen in dat dit in het nieuwe seizoen gaat lukken.

Als administrateurs hebben we hulp gehad Marga van de Grootevheen en Ben Willigenburg, waarvoor dank

kascommissie: een schriftelijk akkoord van de cie. (bestaande uit Theo Geurtsen en Rob van Arnhem) vergezelt de stukken, aan de KNVB gericht (reglementaire verplichting).

In de kascommissie wordt Theo Geurtsen opgevolgd door Arnold van den Hoeven.

De kascommissie komt met voorstellen:

-sneller afschrijven

-groot onderhoud zichtbaar maken in Lange Termijn Onderhoudsplanning

-overgaan naar kassasysteem

Bovenstaande onderwerpen zullen binnen het bestuur besproken worden.

De opmerking ‘verouderde software’ zal ook worden beoordeeld.

7-bestuursverkiezing:

-aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Rudy de Rijk (penningmeester) – herkozen

-tevens aftredend Leo Telle (clubhuisaangelegenheden); stelt zich niet herkiesbaar – in vacature is nog niet voorzien

De voorzitter richt zich tot Leo: 

IMG_9815Twaalf jaar lang was jij bestuurslid. Zes jaar in de rol van  technisch coördinator.Vervolgens vijf jaar (waarvan enkele jaren ook als VTZ-vertegenwoordiger) wedstrijdsecretaris voor de seniorenteams 1,2 en 3 plus niet te vergeten de vrouwen. Uiteindelijk bleef je in het bestuur, want dit vond je altijd een mooi forum van de club, en je werd  de vertegenwoordiger van het clubhuis. Je stopt er nu mee, ook in de kantine. In die kantine kan en kon niemand jou gek krijgen. Altijd bleef jij de rust zelve. Want voetbal is wellicht voor jou een medicijn, maar uiteindelijk blijft het een spelletje. Je gaat nu voor de andere, veel belangrijkere, zaken in het leven. Je bent b.v. ook opa. Ik heb een boekje voor je over een man die ik zeer bewonder. Ook voor hem is voetbal een medicijn en net als jij kent ook hij iedereen in het voetbalwereldje. Bedankt voor al die jaren in ons bestuur.

8-huldiging leden met 25-jarig, 40 of 50-jarig lidmaatschap

25 jaar – Mark Buitink, Jim Geurtsen, Mike Geurtsen, Arjan van de Hoef, Sander van Rootselaar, Huibert-Jan van Veelen, Jan Weyn, Raymond Buis en Herko Wilgenburg

40 jaar – Jack van Beek, Henk Jansen en Ron Springveld

50 jaar – Gerard van de Grootevheen, Beer Visscher en Nico Wilgenburg

Ook zij zijn nu de trotse bezitters van hét traditionele tinnen bord. De leden met veertig jaar lidmaatschap ontvingen een mooie herinnering.

Zij met vijftig jaar lidmaatschap kunnen vanaf heden met de unieke sc Hoevelaken speld (in goud en zilver) pronken. De lovende woorden van de voorzitter en een daverend applaus gaven uiting aan de waardering, welke deze mensen in die 50, 40 of 25 jaren hebben weten op te bouwen.

9-rondvraag

-dhr Wim Uiterwijk informeert naar mogelijkheid om bankjes te plaatsen tussen de velden 1 en 2; dit op verzoek van toeschouwers, waarvoor het staan van twee uur belastend is – het bestuur zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken

-dhr Eduard Koster vindt het teleurstellend, dat de organisatie van de derby-cup (jaargang 2016) op losse schroeven staat

-de voorzitter meldt nog bij het scheiden van de markt: vrijdagmiddag 23 oktober vindt er een Eigenhuis voetbaltoernooi plaats/ het jeugdlid Tristan Bezembinder heeft initiatief genomen en hoopt inkomsten te genereren voor een schoolproject ‘Suriname’

Jeroen van Doornik meldt, dat de douches op dit moment weer erg heet staan afgesteld. We zullen dit door Meddens en van Ree (installateur) laten nazien.

Het verliep allemaal in een goede sfeer.

(Jan Beitler – 8-10-15)

p.s. Inzage in de diverse verslagen en jaarrekening kan worden verkregen op donderdagavonden

(witte huisje).

Jaarverslag sc Hoevelaken over seizoen 2014-2015

‘Jullie hebben last van muizen in de keuken en in het clubhuis’, stelde de meneer van de Voedsel en Waren Autoriteit. In april bracht een dergelijke inspecteur een onaangekondigd bezoek aan sc Hoevelaken. ‘Tja, dat is vervelend. We doen toch echt ons best om de hygiene op peil te houden’, was ons weerwoord. Dus wij op de knieën om de ‘keuteltjes’ aan een nader onderzoek te onderwerpen. Uw scribent had het al snel in de gaten. ’Dit zijn rubberkorrels van onze kunstgrasvelden’, opperde ik. ‘O, hebben jullie kunstgrasvelden?’. ‘Zeker, kijk eens naar buiten en aanschouw de vele voetballers op de kunstgrasvelden 2 en 3’.

Meneer was tevreden met dit antwoord en kon vanaf heden onderscheid maken tussen rubber-korrels en muizen-keutels.

Waarom deze inleiding ? Kortweg om te vertellen, dat een voetbalclub niet alleen bestaat uit een stelletje voetballers, dat komt trainen, een partijtje komt voetballen en de derde helft uitzit aan de picknicktafels of aan de bar. Waar dan, mits er niet wordt verloren, anekdotes worden geboren.

Om het voetbal mogelijk te maken zijn er vele werkzaamheden nodig om bijvoorbeeld het clubhuis vrij te houden van keutels. Er zijn veel randvoorwaarden nodig om een wedstrijd gespeeld te krijgen. Vul zelf maar in wat er zoal komt kijken op een speeldag. Vaak is dit niet zichtbaar voor het gemiddelde lid van sc Hoevelaken. Teleurstellend is het daarom, dat oproepen voor een klussendag leiden tot een opkomst van 1% van ons ledenbestand.

Het afgelopen seizoen kende, naast sportieve hoogtepunten (u hoort daar zo dadelijk over), ook enkele andere zaken, welke het vermelden meer dan waard zijn.

-in mei vond het negende Internationaal Jeugd toernooi plaats. Een zeer geslaagd toernooi, waarbij door de organisatie erg veel werk is verzet. Nogmaals dank daarvoor.

-in de wintermaanden kreeg het Voetbal Technisch Beleidsplan handen en voeten. De presentatie was begin februari en werd opgeluisterd door oud-Feyenoorder en oud-Ajacied Theo van Duivenbode. Hoge ambities, maar het plan geeft een duidelijke richting aan.

-eind april heeft een tiental mensen zich ingespannen om deelnemers aan de Vriendenloterij te werven. Geslaagde actie met niet te onderschatten geldwerving tot gevolg.

-de inzet van ouders bij het kantinegebeuren wordt redelijk geaccepteerd / een enkele keer liep het mis – evaluatie leidt ertoe, dat het wordt voortgezet

-bij aanvang nieuw seizoen kwam de nieuwe website in ‘de lucht’ – gewenning voor gebruikers en beheerders

-nieuwe regel van de KNVB: verplicht behalen spelregelbewijs voor 1e-jaars B-junioren. Op digitale wijze worden 1e jaar B-junioren verplicht dit bewijs te halen. Alle kandidaten slaagden

-gemeente Nijkerk subsidieert enkele Buurtsportcoaches. De kern Hoevelaken krijgt daar erg weinig van mee. Grensoverschrijdend optreden mag niet. Het uitnodigingen van scholen in Hooglanderveen voor het schoolvoetbal werd niet toegestaan. Redenen genoeg om de organisatie maar zelf ter hand te nemen.

-in voorjaar kwam het nieuwe club-orgaan uit: de  Zijlijn; het streven is om dit tweemaal per jaar uit te geven. De presentatiegids kwam, na een jaar van afwezigheid, ook weer aan het begin van het seizoen uit.

-voor het nieuwe seizoen is ingeschreven voor de Beltona Beloftecompetitie / een bekend verschijnsel in het uiterste oosten van district oost / deze competitie heeft een officieel KNVB-karakter

-besloten is om ingaande seizoen 2015-2016 de entreeheffing achterwege te laten

-de supportersvereniging vierde in maart haar 50-jarig jubileum

Het algemeen bestuur heeft het afgelopen seizoen 11 keer vergaderd.

Het dagelijks bestuur is over het algemeen iedere donderdagavond aanwezig geweest en gebruikte deze avonden om met diverse geledingen te overleggen.

Er was veel mailwisseling met de KNVB.

Even wat cijfers aangaande wedstrijdzaken:

Aantal gele kaarten: van 131 naar 118 / Aantal wedstrijden uitsluiting: van 42 naar 22 (bijna halvering)

De individuele boetes zijn gezakt van € 1864.- naar € 1560.- (afname van 16.3 % – hulde)

Opgelegde boetes aan de club waren voor het tweede achtereenvolgende jaar NIHIL

Een grote prestatie !!

Dit seizoen kregen we te maken met geen enkele tuchtzaak. Opnieuw hulde

De inspanningen van de sponsorcommissie dragen voor een aanzienlijk deel bij aan de financiële huishouding van onze club.

U hoort zo dadelijk hier meer over van onze penningmeester.

 • Het voetbalseizoen werd afgesloten met 800 leden. Een toename van 52 leden t.o.v. 30 juni 2014. Aanvankelijk was er een lichte daling van het ledental, dit is echter omgezet in een fikse stijging van zo’n 7%
 • de personele bezetting per ingang van seizoen 2015-2016 is als volgt:
 • Jan van den Heuvel als Hoofdtrainer senioren (verlenging van één jaar)
 • Ben Boekhout als trainer tweede elftal
 • Mike Fernhout trainer van onze Vrouwen
 • Dennis Willemsen maakt overstap van B-junioren naar trainer bij de A-junioren
 • Jos Springveld gaat opnieuw een jaar door als verzorger / masseur
 • Jeffrey van der Horst is als assistent van Jos toegevoegd aan de medische staf
 • Ben te Brake wordt aangesteld als Hoofd Jeugd Opleidingen – uitvloeisel Voetbal Technisch Beleidsplan

Geachte leden, wellicht heeft u wat gemist in dit verslag. Zou kunnen, maar om nu te zeggen, dat het bestuur stil heeft gezeten voert te ver.

Wij zeggen alle sponsoren, de vele vrijwilligers, alle ouders en verzorgers, alle ‘clubmensen’ en allen die sc Hoevelaken een warm hart toedragen hartelijk dank voor hun inspanningen in het seizoen 2014-2015 en spreken de wens uit om in het komende jaar met een zelfde inzet  de voetbalsport in Hoevelaken op een goed peil te houden.

En om nog even op die muis terug te komen:

Krimpend stort de voetballer neer van de pijn 

De bal kwam op een plek waar die niet hoeft te zijn
De verzorger loopt het veld in,

op zijn gemak,

met de waterzak.
Legt de spons op zijn muis

en vraagt

 ‘was het nou paal of in de kruis’.

Jan Beitler – secretaris

Top