• Vertrouwenscontactpersonen

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen sc Hoevelaken willen wij dit graag voor zijn.

  Dit is dan ook één van de redenen waarom binnen sc Hoevelaken  vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. De vertrouwenscontactpersonen zijn het centrale aanspreekpunt om er zo met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

  Voorkomen is beter dan genezen

  Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van sc Hoevelaken op de juiste plaats is.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.
  Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

   

  Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

  Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.
  De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
  Hij of zij geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt waar mogelijk naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
  Hij of zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Hij of zij is bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

  Hoe vertrouwelijk is het contact met de vertrouwenscontactpersonen?

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van sc Hoevelaken plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  Verantwoordelijkheid?

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van sc Hoevelaken. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter  of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Protocol

  Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld.  Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home.

 • Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

  Als vertrouwenscontactpersonen luisteren we naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing. Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken of te bellen. Wij zijn er voor jou!